Bestemingsplan vernietigd - GBZ Acrhief

Gemeente Belangen Zandvoort

Archief

Ga naar de inhoud

Bestemingsplan vernietigd

M-Boulevard
Raad van State: Bestemmingsplan Middenboulevard vernietigd!

Voormalig wethouder voor de Ouderenpartij, Bierman die destijds het bestemmingsplan Middenboulevard heeft gemaakt
ZANDVOORT – Op 29 september 2009 heeft de Gemeenteraad van Zandvoort het Bestemmingsplan Middenboulevard en het gelijknamige exploitatieplan vastgesteld. Een aantal belanghebbenden zijn naar de Raad van State gegaan omdat ze het niet eens waren met deze plannen. Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Er staat bijvoorbeeld in waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen en hoe groot gebouwen mogen zijn. U kunt bestemmingsplannen inzien bij de gemeente of op de website van de gemeente waar het plan onder valt. Voor een uitgebreide toelichting kunt u kijken op http://www.rijksoverheid.nl hoe het nu allemaal precies zit met een bestemmingsplan. Waar het nu om gaat is het Bestemmingsplan MiddenboulevardMIDDENBOULEVARD PLANNEN WEER OPNIEUW?!
Na in 2006 een goed plan van GBZ m.b.t. de middenboulevard te hebben afgeschoten en raad en college doof en blind bleven voor advies van GBZ in deze, heeft de provincie in 2008 het compromisgedrocht wat overbleef afgekeurd, en passant heeft het college zonder tegenstand van de raad een degelijke investeerder weggejaagd. De coalitie van nu: PVDA,CDA,VVD, met medewerking van OPZ, waren daar verantwoordelijk voor, evenals het onderhavige “bestemmingsplan” = “voor ieder wat wils, en lekker ruim”( inhoud) en “alles nog nader te bepalen door de raad” (procedure).

De Raad van State vindt dat alles overnieuw moet, omdat de raad “alles nog nader te bepalen” niet aan zichzelf moet houden maar moet mandateren aan het college. Verder is inhoudelijk Fenemaplein en Bouwes Palace e.o te onduidelijk. Die uitspraak komt goed uit voor de Ouderen Partij, hun aangenomen amendement “bij ongunstige uitspraak hele planvorming heroverwegen”(13 juli 2011) , dat betekent eindeloos praten over wat eerst wel moet en kan, en een half jaar later niet meer, of weer anders. (wenden en keren).

Deze voortdurende geldverspilling zonder resultaat voor gemeente als geheel en in het bijzonder voor de bewoners zelf, veroorzaakt door een belabberd samenspel tussen raad en college leidt dus de laatste 6 jaar tot niets en al helemaal niet tot een afgewogen, goed gemotiveerde erfpachtcanon.

Als we vervolgens de uitspraak van de Raad van State lezen, dan is het een hele ernstige zaak. Wat de Afdeling ziet aanleiding om
artikel 3, lid 3.6, onder 3.6.1 
artikel 3, lid 3.6, onder 3.6.2
artikel 4, lid 4.4
artikel 5, lid 5.4
artikel 7, lid 7.4
artikel 9, lid 9.5
artikel 11, lid 11.6
artikel 15, lid 15.2, onder 15.2.1
artikel 15, lid 15.2, onder 15.2.2
artikel 23, lid 23.1
artikel 23, lid 23.2, onder 23.2.1 en
artikel 23, lid 23.3
van de planregels te vernietigen. Dat is nogal wat want het betreft hier bijna het complete gebied volgens de plankaart. We zullen dit toelichten waar het nu precies om gaat.

Artikel 3, lid 3.6, onder 3.6.1: (C3 is op de plankaart het Badhotel aan de Seinpostweg)

3.6 Wijzigingsbevoegdheid

3.6.1 Wijziging C3
De raad is bevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet op de Ruimtelijke ter plaatse van ‘C3′ de bestemming te wijzigen in die zin dat ter plaatse van het hoofdgebouw met een aanduiding van 30 m bouwhoogte, twee extra bouwlagen kunnen worden toegestaan, met dien verstande dat:

a. de totale bouwhoogte van de twee extra bouwlagen niet meer mag bedragen dan zes meter;
b. de extra bouwlagen voorzien in parkeren op eigen erf, zoals omschreven in artikel 20.3 van deze regels;
c. wanneer dit niet mogelijk is, dient het parkeren in de directe nabijheid van het wijzigingsgebied plaats te vinden.
Artikel 3, lid 3.6, onder 3.6.2: (C4 is op de plankaart het Palace Hotel)

3.6.2 Wijziging C4
De raad is bevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening ter plaatse van ‘C4′ de bestemming te wijzigen in die zin dat ter plaatse van het hoofdgebouw twee extra bouwlagen kunnen worden toegestaan, met dien verstande dat:

a. de totale bouwhoogte van de twee extra bouwlagen niet meer mag bedragen dan zes meter;
b. de extra bouwlagen voorzien in parkeren op eigen erf, zoals omschreven in artikel 20.3 van deze regels;
c. wanneer dit niet mogelijk is, dient het parkeren in de directe nabijheid van het wijzigingsgebied plaats te vinden.

Artikel 4, lid 4.4: (Detailhandel (DH) is op de plankaart de huidige Dirk v/d Broek supermarkt)

Artikel 4 Detailhandel

4.4 Wijzigingsbevoegdheid
De raad is bevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening de bestemmingen te wijzigen naar ‘Wonen 2′, met dien verstande dat:
a. in het wijzigingsplan moet het bouwvlak met behulp van bouwgrenzen op de plankaart worden aangegeven;
b. de goot- en bouwhoogte niet meer mag bedragen dan respectievelijk 11 en 14 meter;
c. door middel van een aanduiding detailhandel op zowel in de eerste bouwlaag en tweede bouwlaag is toegestaan;
d. voor het overige de bepalingen van artikel 12 van toepassing zijn.
e. parkeren plaats vindt op eigen erf conform de in dit plan voorziene parkeernormering. Wanneer dit niet mogelijk is dient parkeren plaats te vinden in de directe nabijheid van het wijzigingsgebied.

Artikel 5, lid 5.4: (Horeca (H) is op de plankaart het restaurant naast het Badhotel)

Artikel 5 Horeca

5.4 Wijzigingsbevoegdheid
De raad is bevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening de bestemmingen te wijzigen naar ‘Centrum’, met dien verstande dat:
a. in het wijzigingsplan moet het bouwvlak met behulp van bouwgrenzen op de plankaart worden aangegeven;
b. de goot- en bouwhoogte niet meer mag bedragen dan respectievelijk 15 en 17 meter;
c. de bebouwingsdiepte van het bouwvlak niet meer mag bedragen dan 13 meter;
d. horecabedrijven categorie A en B in de eerste bouwlaag zijn toegestaan;
e. voor het overige de bepalingen van artikel 3 van toepassing zijn.
f. parkeren plaats vindt op eigen erf conform de in dit plan voorziene parkeernormering. Wanneer dit niet mogelijk is dient parkeren plaats te vinden in de directe nabijheid van het wijzigingsgebied.

Artikel 7, lid 7.4: (voor de wro-zone wijzingingsgebied verwijzen we naar de plankaart aangezien dit een aanzienlijk deel van het totale gebied betreft.

Artikel 7 Tuin

7.4 Wijzigingsbevoegdheid

De raad is bevoegd ter plaatse van de aanduiding ‘wro-zone wijzigingsgebied’ overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening het toegestane gebruik binnen bestemming ‘Tuin’ te wijzigen door het opnemen van de aanduiding ‘parkeergarage’ (pg) met dien verstande dat:
a. de diepte van de ondergrondse parkeergarage niet meer mag bedragen dan 3 meter, indien hiervoor een ontheffing van de beheerder van de waterkering wordt verstrekt.

Artikel 9, lid 9.5: ()
Artikel 9 Verkeer-Verblijfsgebied 9.5 Wijzigingsbevoegdheid
De raad is bevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening ter plaatse van de aanduiding ‘wro zone-wijzigingebied ‘ de bestemming te wijzigen met dien verstande dat
a. een parkeervoorziening onder nieuw maaiveld kan worden gerealiseerd;
b. de hoogte van het nieuwe maaiveld voor de parkeervoorziening dient aan te sluiten op de verdiepingsvloer van de tweede bouwlaag.

Artikel 11, lid 11.6: Wonen 1-2 (W1-2) betreft de bedrijfspanden bij de Passage aan de kant van de Engelbertstraat, de woningen aan de westkant van de Engelbertsraat naast Dirk v/d Broek, de lage flats aan de Middenboulevard en de lage flats tegenover de watertoren, voor specifieke aanduiding zie de plankaart onderaan dit artikel want misschien vergeten we iets)

Artikel 11 Wonen 1-2

11.6 Wijzigingsbevoegdheid:
De raad is bevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening ter plaatse van ‘Wonen 1-2′ de bestemming te wijzigen, met dien verstande dat:
a. het bouwvlak aan de achterzijde met maximaal 3.00 meter kan worden vergroot;
b. de goot- respectievelijk bouwhoogte niet meer bedraagt dan 5.00 respectievelijk 8.00 meter;
c. door middel van een aanduiding een kap verplicht zal worden gesteld, waarbij de dakhelling dient aan te sluiten bij de dakhelling van het hoofdgebouw.

Artikel 15 Centrum – uit te werken

15.2 Uitwerkingsregels

15.2.1 Centrum – uit te werken 1
De raad is verplicht overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening de bestemming ‘Centrum – uit te werken bestemming 1”, voor zover het betreft de gronden gesitueerd binnen de op de plankaart aangegeven grens van “Centrum-uit te werken bestemming 1” uit te werken naar ‘Centrum’, met dien verstande dat:
a. de uitwerking niet gefaseerd mag plaatsvinden;
b. de aangegeven gronden bestemd zijn voor ‘Centrum’ zoals bedoeld in artikel 3 van de regels met dien verstande dat:
1. ingeval de maximale bouwhoogte 23 meter bedraagt, het terrein voor 100% mag worden bebouwd, met dien verstande, dat de bouwhoogte aan de zijde van de Burgemeester Engelbertsstraat niet meer bedraagt dan 14 meter;
2. ingeval de bebouwing wordt geconcentreerd tot drie bouwblokken met een bouwhoogte van maximaal 42 meter dan mag per bouwblok de oppervlakte niet meer bedragen dan 600 m2. Het resterende terrein mag voor 100% worden bebouwd tot 4 meter hoogte met uitzondering van:
bebouwing rondom de bouwblokken, waarbij een bouwhoogte is toegestaan van maximaal 8 meter tot een maximale oppervlakte van 7500 m²; aan de zijde Jac. Heemskerckstraat de bebouwing grotendeels terugliggend van de weg dient te worden gesitueerd en een bouwhoogte is toegestaan van maximaal 8 meter tot een maximale oppervlakte van 2000 m² ;

3. ingeval de bebouwing wordt geconcentreerd tot twee bouwblokken van respectievelijke 85 meter en 42 meter dan mag per bouwblok de oppervlakte niet meer bedragen dan 600 m2. Het resterende terrein mag voor 100% worden bebouwd tot 4 meter bouwhoogte met uitzondering van bebouwing rondom de bouwblokken, waarbij een bouwhoogte is toegestaan van maximaal 12 meter tot een maximale oppervlakte van 2500 m²;

4. voor het peil geldt in afwijking van de begripsbepaling de kruin van de weg van de Jacob van Heemskerckstraat als uitgangspunt;
c. een windonderzoek zal worden verricht alvorens tot definitieve uitwerking al worden besloten.
d. geen onevenredige schaduwwerking zal plaatsvinden voor het strand;
e. de uitgangspunten van de beeldkwaliteitnotitie in acht zullen worden genomen;
f. het parkeren binnen het plangebied zal worden opgelost binnen de daarvoor geldende parkeernormering zoals opgenomen in de algemene gebruiksregels in artikel 20;
g. onder handhaving van de huidige breedte van de rijbaan van de Jacob van Heemskerkstraat wordt aan de zuidzijde van deze straat een trottoir gerealiseerd van tenminste 8 meter breed.

15.2.2 Centrum – uit te werken 2

De raad is verplicht overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening de bestemming ‘Centrum – uit te werken bestemming 2′, voor zover het betreft de gronden gesitueerd binnen de op de plankaart aangegeven grens van ‘Centrum – uit te werken bestemming 2′ uit te werken naar ‘Centrum’, met dien verstande dat:
a. de uitwerking niet gefaseerd mag plaatsvinden;
b. de aangegeven gronden bestemd zijn voor “Centrum” zoals bedoeld in artikel 3 van de regels met dien verstande dat:
1. door middel van een aanduiding “specifieke bouwaanduiding doorgang” een doorgang dient te worden aangegeven als vervolg op de functie van de Kerkstraat als verbindingsas naar de boulevard. De verbindingsas dient een gemiddelde breedte te hebben van tenminste 15 meter;
2. in het gebied dient tevens een aaneengesloten verblijfsgebied te worden aangeduid met een oppervlakte van minimaal 825 m2;
3. de bouwhoogte maximaal 23 meter mag bedragen, met dien verstande, dat de bouwhoogte aan de zijde van de Burg. Engelbertsstraat /Thorbeckestraat maximaal 14 meter mag bedragen;
4. voor het bepalen van de bouwhoogte de kruin van de Burg. Engelbertsstraat/ Thorbeckestraat als uitgangspunt dient te worden genomen als “peil”;
c. een windonderzoek zal worden verricht alvorens tot definitieve uitwerking zal worden besloten.
d. geen onevenredige schaduwwerking zal plaatsvinden voor het strand;
e. de uitgangspunten van de beeldkwaliteitnotitie in acht zullen worden genomen;
f. het parkeren binnen het plangebied zal worden opgelost binnen de daarvoor geldende parkeernormering zoals opgenomen in de algemene gebruiksregels in artikel 20;

Artikel 23 Algemene wijzigingsregels

23.1 Watertorenplein
De raad is bevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening de bestemming ter plaatse van de aanduiding ‘Wro zone-wijzigingsgebied 1′, te wijzigen naar ‘Woongebied 1-2′ met dien verstande dat:
a. op de begane grond naast de woonfunctie ook nog andere functies mogelijk gemaakt kunnen worden zoals detailhandel, dienstverlening, kantoren en horecabedrijven categorie A t/m D;
b. de bouwhoogte maximaal 14 meter mag bedragen met een stedenbouwkundig accent van maximaal 28 meter;
c. parkeren plaats vindt op eigen erf conform de in dit plan voorziene parkeernormering. Wanneer dit niet mogelijk is dient parkeren plaats te vinden in de directe nabijheid van het wijzigingsgebied.
d. voor het overige het bepaalde in artikel 13 van deze regels van toepassing is;

23.2 Vuurboetstraat

23.2.1 Wijzigingsbevoegdheid
De raad is bevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet op de ruimtelijke ordening voor zover het betreft de gronden ter plaatse van de aanduiding ‘wro zone-wijzigingsgebied 2′, te wijzigen in een bestemming ‘Woongebied’ met dien verstande, dat het gebruik van de gronden kan worden gewijzigd naar:
a. wonen;
b. horeca, met dien verstande, dat horecabedrijven A tot en met B zijn toegestaan
c. wellness;
d. parkeren;
e. langzaam verkeersvoorzieningen;
f. verbindingsweg voor hulp- en reinigingsdiensten;
g. verblijfsgebieden;
h. groenvoorzieningen en water;
i. bijbehorende voorzieningen.
j. tot de bijbehorende voorzieningen behoren verkeersgeleiders, groenvoorzieningen, bermen, kunstwerken, straatmeubilair, speelvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbaar nut, waaronder telefooncellen, abri’s en afvalverzamelsystemen.

23.3 Fauvageplein
De raad is bevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening de bestemming te wijzigen ter plaatse van de aanduiding ‘Wro zone wijzigingsgebied 3′ in de bestemming ‘Wonen 1-2” en ‘Verkeer’, met dien verstande dat:’
a. de procedure tot wijziging van het bestemmingsplan uitsluitend kan worden gestart op initiatief van collectief particulier opdrachtgeverschap en de financiële haalbaarheid is aangetoond hetzij door een exploitatieplan hetzij door een exploitatieovereenkomst;
b. in het wijzigingsplan moeten de bouwvlakken met behulp van bouwgrenzen op de plankaart worden aangegeven in samenhang met de voorschriften waar wel en niet gebouwen zijn toegestaan;
c. het bebouwingspercentage mag niet meer bedragen dan 45% met dien verstande, dat de parkeervoorziening voor 100% mag worden bebouwd.
d. de bouwhoogten van de hoofdgebouwen mogen niet meer bedragen dan 17 meter met uitzondering van een oppervlakte van 1100 m2, waarvan de bouwhoogte maximaal 24 meter mag bedragen;
e. Indien meer dan 1100 m2 een bouwhoogte krijgt van 24 meter dan mag de gemiddelde bouwhoogte van de hoofdgebouwen in het wijzigingsgebied niet meer bedragen van 18 meter (gemiddeld 6 bouwlagen);
f. De hoofdgebouwen zodanig gesitueerd dienen te worden, waardoor de privacy van de woningen aan de Burg. Engelbertsstraat voldoende is gewaarborgd;
g. onder nieuw maaiveld een parkeervoorziening kan worden gebouwd bestaande uit maximaal één bouwlaag met een maximale bouwhoogte van 4.00 meter met dien verstande, dat de afstand van het parkeerdek tot de perceelsgrens van de aangrenzende woningen tenminste twee meter bedraagt en waarbij de ruimtelijke kwaliteit in acht wordt genomen.
h. voor het overige de bepalingen van de artikelen8 en 11 van toepassing zijn.

————
En als we dan vervolgens het persbericht lezen van de gemeente Zandvoort wat als kop de tekst heeft:

Deze link is niet meer actueel door verhuizing en aanpasingen van de website van Zandvoort

dan denken wij dat degene die dit bericht heeft opgesteld, niet goed de stukken heeft gelezen omdat vrijwel alles van het bestemmingsplan Middenboulevard opnieuw moet worden gedaan. Terwijl het hele proces al ruim 20 jaar loopt. Wij vinden dit diep treurig.

Wij hadden u nog de plankaart Middenboulevard beloofd. Die vindt u hier.
gbz@gbz.nu
Terug naar de inhoud