Bestuursintegriteit - GBZ Acrhief

Gemeente Belangen Zandvoort

Archief

Ga naar de inhoud

Bestuursintegriteit

M-Boulevard
Bestuursintegriteit


INTEGRITEIT

ONDERZOEKSVRAAG AAN HET BUREAU INTEGRITEIT NEDERLANDSE GEMEENTEN (BING).

De integriteitvraag betreft B.I.M Bouberg-Wilson als raadslid, fractie-woordvoerder Ouderen Partij Zandvoort Plangebied Middenboulevard en lid van de gemeentelijke hoorcommissie bestemmingsplannen.

Nevenfuncties van de Hr. Bouberg – Wilson:

 1. Voorzitter VVE Flatgebouw de Rotonde en lid van de raad van Overleg
 2. (Flatgebouw bevindt zich in het plangebied)
 3. Bestuurslid Stichting Bewonersbelangen Middenboulevard
 4. Lid Bewonersplatform Middenboulevard
 5. Lid en( voormalig) voorzitter Bewonersplatform Leefbare Kust.

De nevenfuncties, woordvoerderschap en lid van de hoorcommissie bestemmingsplannen lijken in strijd met:


 1. Artikel 15 lid A van de Gemeentewet.
 2. Artikel 2.4 lid 1 en 2 Algemene Wet Bestuursrecht
 3. Artikel 28 Gemeentewet Lid 1a.
 4. Gedragscode Bestuurders Gemeente Zandvoort.
  1. Kernbegrip “Onafhankelijkheid”
  2. Artikel 3.1 van de Code “Nevenfuncties”

Bouberg-Wilson heeft zich niet onttrokken aan stemmingen en/of beraadslagingen waarbij schijn van belangenverstrengeling of onpartijdigheid zou kunnen zijn vermeden.

TOELICHTING

Art. 15 lid a Gemeentewet.

“een lid van de gemeenteraad mag niet als advocaat of ADVISEUR in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de gemeente of het gemeentebestuur dan wel ten BEHOEVE van de wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur……”
Procedures van stichting Bewonersbelangen tegen gemeente/provincie inzake de goedkeuring of voorgenomen vaststelling Bestemmingsplan Middenboulevard.

art. 2.4 Algemene Wet Bestuursrecht.

Lid 1
“…….Het bestuursorgaan vervult zijn taak vervult zijn taak zonder vooringenomenheid…..”
De artikelen en geschriften op de Website www.middenboulevard.nl van Bouberg-Wilson 2002 – 2006, waarbij vooringenomenheid t.a.v. het niet willen vaststellen van een bestemmingsplan blijkt.

Lid 2
“Het bestuursorgaan waakt ertegen dat tot het bestuursorgaan behorende of daarvoor werkzame personen die een persoonlijk belang bij een besluit hebben, de besluitvorming beïnvloeden “. Dit betreft dan (deel)bestemmingsplan Middenboulevard – badhuisplein favaugeplein (Rotondeflat, woning Hr. Bouberg-Wilson) . Zowel het R.O. advies van de gemeentelijke onafhankelijke adviseur, als het advies van het College is niet opgevolgd. De door buurtbelangen gestuurde ouderenpartij domineert de hoorcommissie en produceerde een advies wat contrair is Aan “goede ruimtelijke ordening”, afkeuring van het bestemmingsplan door de provincie als gevolg hebbende.

Art. 28 Gemeentewet

Lid 1a
“………een lid van de raad neemt niet deel aan de stemming over alle aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken…..”

De Hr. Bouberg – Wilson neemt WEL deel aan de stemmingen en beraadslagingen.

Gedragscode Bestuurders gemeente Zandvoort.

Ten aanzien van het kernbegrip “Onafhankelijkheid”.

“Het handelen van een bestuurder wordt gekenmerkt door ONPARTIJDIGHEID, wil zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook IEDERE SCHIJN van een dergelijke vermenging wordt vermeden”

Hr. Bouberg-Wilson heeft de vermenging noch de schijn van partijdigheid weten te voorkomen door zijn handelen.

De Code

Artikel 3.1 .”….. een bestuurder vervult geen nevenfuncties waarbij strijdigheid is of KAN zijn met het belang van de gemeente.”

De nevenfuncties van Bouberg-Wilson in organisaties - die beogen GEEN bestemmingsplan Middenboulevard vast te stellen, en zodoende niet aan de gemeentelijke wettelijke verplichting te voldoen en een “goede ruimtelijke ordening”tot stand te brengen. ( Zie zienswijzen, bedenkingen, bezwaren en procedures van de stichtingen en platforms als mede individuele leden daarvan 2001 – 2009) - dienen niet het algemeen belang, noch kosteneffectieve besteding van Gemeente-middelen.

Bovenstaande roept twijfel op aan het streven om als raadslid het algemeenbelang te dienen, c.q. de schijn van belangenverstrengeling te VOORKOMEN, zoalshet NIET deelnemen aan besloten en openbare beraadslagingen en stemmingen aangaande het plangebied en delen daarvan.

Gemeentebelangen Zandvoort.
gbz@gbz.nu
Terug naar de inhoud