College negeert de aangenomen Parkeernota - GBZ Acrhief

Gemeente Belangen Zandvoort

Archief

Ga naar de inhoud

College negeert de aangenomen Parkeernota

Parkeren
College negeert de aangenomen Parkeernota


Bewoners die willen parkeren in hun eigen straat, hebben straks pech…

ZANDVOORT – Wat de fractie van GBZ al lange tijd vermoedde, begint nu uit te komen middels de “Nadere Regels Parkeerverordening”, opgesteld door ambtenaren uit het Gemeentehuis in opdracht van de portefeuillehouder wethouder Andor Sandbergen. het wordt er allemaal niet beter op, sterker nog, wij vinden de huidige gang van zaken een verslechtering van het parkeerbeleid voor inwoners van Zandvoort. Daarom hebben wij altijd tegen het plan gestemd en hebben we onze eigen plannen ingediend hoe de fractie van GBZ het zag. Dat is vervolgens van tafel geveegd want het nieuwe parkeerbeleid, bedacht door de VVD, het CDA, de PvdA en Sociaal Zandvoort, moest en zou er doorheen geperst worden, ook al werd de weerstand en tegenstand tegen het on-Zandvoortse parkeergebeuren steeds groter. Wij constateren in de Zandvoortse samenleving een steeds groter wordend parkeerprobleem en dat wordt nu ook nog eens verergert door de “Nadere Regels Parkeerverordening” die totaal haaks op de door de Gemeenteraad aangenomen Parkeernota staat. Wij vinden dit ongekend en het College negeert hiermee de wensen van de Raad. Wensen die democratisch tot stand zijn gekomen en vervolgens slaat de verantwoordelijke wethouder ineens linksaf (rechtsaf mag ook), zonder zijn hand uit te steken en gaat een eigen koers varen. Wij vinden dat dit niet kan en daarom hebben wij de volgende brief naar het College gestuurd:

Zandvoort, 15 maart 2012

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Naar aanleiding van de publicatie nadere regels Parkeerverordening van heden heeft de
fractie van Gemeente Belangen Zandvoort de volgende vragen aan u;

1) Waarom heeft u de tekst bij de werknemersvergunning niet dusdanig aangepast dat de
klachten die u per brief heeft ontvangen van de gebruikers van De Blauwe Tram hiermee
opgelost kunnen worden?
2) Hoe kan een Hotelvergunning die afgeven wordt voor hotels, pensions en de bed &
breakfast gelegenheden, geldig voor de huidige BEL en PAP gebieden, nu ineens geldig
zijn in de nieuwe Bewonersvergunningen gebieden? Dit staat haaks op de Parkeernota
welke door de raad is aangenomen waarbij de verblijfstoeristen worden verwezen naar
de parkeerterreinen, zie tekst;4.2.4.10 Verblijfstoeristen (betaald parkeren)
Verblijfstoeristen (incl. strandhuisjes) kunnen betaald parkeren in het betaald
parkeergebied.
Langere duur: parkeerterreinen middels een dag- (per 24 uur), week- of maandabon-
nement.
De hotel- of pensionhouders of de strandhuizenbezitters kunnen voor hun gasten sei-
zoens- of jaarabonnementen afnemen waarmee op de parkeerterreinen geparkeerd
kan worden.
De huidige hotelvergunning, niet-ingezetenenvergunning en strandhuisjesvergunning
blijven bestaan tot 2013, bij invoering van het nieuwe parkeerbeleid zullen deze ver-
vallen.
3) De Toeristenvergunning is volgens de nadere regels ook geldig op de zogenaamde
parkeerveldjes (genoemd onder H in de parkeerbelastingverordening) terwijl deze zijn
ingesteld (zonder dat daar overigens een raadsbesluit aan ten grondslag ligt) om het
bezoekers van de bedrijven in het bewonersparkerengebied mogelijk te maken om tegen
betaling te kunnen parkeren in de nabijheid van het bedrijf. Door deze nadere regels kunnen
verblijfstoeristen uit de Oostbuurt in de wijk Oud Noord bijvoorbeeld voor snackbar de Oude
Halt parkeren terwijl het parkeerveldje bedoeld is om bezoekers daaraan te kunnen laten
parkeren. Deze negen plekken zullen dan bijna altijd vol staan met verblijfstoeristen. Kunt u
dat verklaren? Ook dit staat haaks op de parkeernota! Zie cursieve tekst.
De Parkeernota en de Parkeerverordening, zoals die zijn aangenomen door de raad, worden
op deze punten volkomen teniet gedaan.
De nadere regels parkeerverordening zullen er niet toe bijdragen dat de bewoners makkelijker
kunnen parkeren in hun eigen woonwijk, immers door de nadere regels worden er niet alleen
parkeerplaatsen onttrokken aan de bewoners van de wijken, (omdat zij daar niet mogen
parkeren met een bewonersvergunning) ook de bewonersparkeerplaatsen mogen nu
ingenomen worden door verblijfstoeristen met een toeristenvergunning verstrekt door de
hoteliers, pensionhouders en houders van een Bed & Breakfast gelegen in de huidige BEL en
PAP gebieden.
Gezien de weerstand tegen dit parkeerbeleid, zoals maandag 12 maart tijdens de infoavond in
het Rode Kruis gebouw duidelijk is geworden, zal de weerstand alleen maar toenemen nu uit
de nadere regels blijkt dat de intentie van de raad aangaande het Parkeerbeleid, (toeristen uit
de woonwijken weren) door deze nadere regels weggevaagd worden en de bewoner hiervan
de dupe wordt, en deze dus meer moet betalen voor minder.
Wanneer de nadere regels parkeerverordening niet aangepast gaan worden zal ten aanzien
van de problematiek/overlast aangaande het parkeren door verblijfstoeristen in de woonwijken
niets veranderen, het probleem blijft dus.
De dagtoeristen, het grootste aantal, worden wel geweerd uit de woonwijken terwijl men daar
nu juist de minste overlast van heeft (volgens vele bezoekers van de infoavond).
Kunt u ons dat uitleggen? Wij niet naar de burgers toe.
Zoals u weet is de fractie van Gemeente Belangen Zandvoort tegen dit parkeerbeleid maar dat
neemt niet weg dat wij er wel steeds, en ook nu weer, constructief aan mee hebben gewerkt
om dit parkeerbeleid zo goed mogelijk ten uitvoer te laten komen, zoals de wethouder Verkeer
zeker zal kunnen beamen.
De fractie van Gemeente Belangen Zandvoort wil dan ook verzoeken om aan de agenda van
20 en 21 maart een agendapunt toe te voegen aangaande de nadere regels Parkeerverordening.
Namens de fractie GBZ,
Astrid van der Veld – de Groot

Geen commentaren
gbz@gbz.nu
Terug naar de inhoud