De taken - GBZ Acrhief

Gemeente Belangen Zandvoort

Archief

Ga naar de inhoud

De taken

Ruimtelijke Ordening
IS HET ZANDVOORTSE BESTUUR IN STAAT OM AAN
DE TAKEN EN INHOUD BESCHREVEN IN DE
WET RUIMTELIJKE ORDENING TE VOLDOEN?
Het lokaal bestuur moet in zijn “leiding te geven bij ruimtelijke ontwikkelingen van een gebied ten einde een voor de gemeenschap zo gunstig mogelijk geheel te bevorderen” (Memorie van toelichting blz1)
Het bestuur van Zandvoort is daartoe in staat, maar doet het niet of niet voldoende.
Het lokaal bestuur moet in staat zijn “een sterke ruimtelijke visie of ruimtelijk ontwikkelingsbeeld” te presenteren (nota ruimte ,kamerstukken 2’99-2000 27-210)
Het bestuur is in staat gebleken om bovenstaande te presenteren maar vult dit niet in.
Het lokaal bestuur moet in staat zijn “een beleidskader voor de vaststellende overheid (de Raad) te geven, en een “richting gevend kader te scheppen voor bestuurlijk handelen” (memorie van toelichting Wro blz 10)
Het bestuur van Zandvoort is in staat gebleken om een beleids - en/of
richting gevend kader te scheppen.
Het lokaal bestuur moet in staat zijn “ het onderwerp van zorg ( boulevardgebied) in het kader van het “ algemeen belang” op doeltreffende en doelmatige wijze behartigen”

Het bestuur van Zandvoort heeft dit niet kunnen bewerkstelligen.
Het lokaal bestuur moet in staat zijn het “leidend beginsel in Wro dat de bevoegdheden de verantwoordelijkheden volgen” toe te passen.
De Gemeenteraad en zeker in het geval van het watertorenpleingebied heeft de Raad de verantwoordelijkheid niet genomen, dus van de bevoegdheden geen gebruik gemaakt.
Oorzaken: Uit het rekenkamerrapport Middenboulevard deel 1 en 2 blijkt dat de de taakverwaarlozing ligt in het feit dat – om welke reden dan ook – de raad te beinvloedbaar is door kleine groepen bewoners en tegenstanders, en zich niet meer gebonden voelt door henzelf gestelde kaders en uitgangspunten vastgelegd in besluiten of verkiezingsprogramma’s. In de bestuursperiode 2014-2018 is de focus van het college gaan liggen bij een ambtelijke fusie. Opmerkelijk is dat de Raad nu in meerderheid wel besluiten kon nemen als het gaat om Ruimtelijke Ordening. Echter aangaande het boulevardgebied en specifiek het watertorenpleingebied heeft het “politieke motorblok” zijnde CDA D’66 , het Bestuursorgaan Burgemeester de vooruitgang geblokkeerd door het (laten) wegsturen van 3 wethouders Ruimtelijke Ordening. Ik kan mij niet onttrekken aan de indruk dat zich dit met voorbedachte rade heeft voltrokken, om de bestuurlijke positie te verzwakken en dit (mede) te gebruiken om een ambtelijke fusie te rechtvaardigen.
M.B,J. Demmers
Februari 2018
gbz@gbz.nu
Terug naar de inhoud