De visie op Ruimtelijke ordening van GBZ - GBZ Acrhief

Gemeente Belangen Zandvoort

Archief

Ga naar de inhoud

De visie op Ruimtelijke ordening van GBZ

M-Boulevard
De visie op Ruimtelijke ordening van GBZ

Ruimtelijke ordening GBZ.


De identiteit van de gemeenschap wordt voor een groot deel uitgemaakt door de hoofdactiviteit van die gemeenschap, in ons geval is dat toerisme, toerisme is een wereldwijd -ondanks af en toe een conjuncturele dip – een economische stijger van 4 % per jaar. De belangrijke onderdelen van onze identiteit is zee, strand, duin, boulevard, de dorpse uitstraling van het centrum, het circuit, en de cultuurhistorische waarden. Een samenstel van beleidsvelden – economie, natuur/ecologie, culturele identiteit, ruimtelijke inrichting, zijn nodig om Zandvoort een herkenbareen eenduidige identiteit te realiseren en te versterken (structuurvisie) .Heel belangrijk is een voorspelbare, integere overheid om de in tallozedocumenten ,- geaccordeerd door de gemeenteraad in de laatste 10 jaar,- tot een tastbaar resultaat te komen.

De ruimtelijke inrichting is hierbij het startpunt, de bij die inrichting behorende plannen moeten de identiteit, de geschiedenis en inwonerswensen weerspiegelen, en vormen een stap tot korte en lange termijn realisatie van de op papier neergelegde wensen van de achtereenvolgende gemeenteraden. Door een samenhangende filosofie, een geplande en gefaseerde uitvoering wordt kwaliteit op lange termijn gewaarborgd. “Kwaliteit” is in deze situatie: “Het geheel van eigenschappen en kenmerken van een gemeente, dat van belang is voor het voldoen van gestelde eisen of vanzelfsprekende behoeften” (NEN-ISO 9000) De gestelde eisen en behoeften zijn vastgelegd in gemeentelijke beleidsdocumenten geaccordeerd door de raad die namens de inwoners deze besluiten heeft genomen.

De economie.

De “wereld” van badplaatsen verandert, bijna alle badplaatsen in Europa zijn ontstaan vanuit kleine gemeenschappen die traditioneel leefden van de zee, in deze plaatsen is veelal visserij vervangen door toeristisch/economische activiteiten om in de broodwinning te voorzien. Die badplaatsen zijn van huis uit niet kapitaalkrachtig, korte termijn investeerders van buitenaf hebben de kansen gezien en benut. Dit heeft vaak geleid tot ongebreidelde, goedkope en verkeerde bebouwing die alleen laaggeschoold en tijdelijk werk genereerde. Veel van deze badplaatsen worden niet meer gezien als onderscheidend of bezoekwaardig als het geen 27 graden en volop zon is. De lokale besturen hebben na de tweede wereldoorlog de regie uit handen gegeven en niet geïnvesteerd in langdurig houdbare kwaliteit, cultuur en weersonafhankelijke voorzieningen voor bezoekers. Vaak heeft dit dagbezoek met lagere bestedingen, hogere gemeentelijke kosten en een lage toegevoegde waarde tot gevolg gehad. In dat licht gezien is het circuitpark Zandvoort een gunstig gegeven, dat in de toekomst de jaarrond strategie kan versterken. Kort gezegd: in de vorige eeuw is de bereikte kortere arbeidstijd ingevuld met eenvoudige geneugten gecombineerd met relatief korte reistijden. Alleen korte reistijden, zon en strand zijn niet meer genoeg. De consument heeft veel meer keuzes, is kritischer, verandert sneller van bestedingspatroon, is veel mobieler en onvoorspelbaarder. Ruimtelijke inrichting kan het startpunt zijn naar aanbodvernieuwing, en tegelijkertijd een stap naar een ander soort bezoeker die naast de onvoorspelbare “sunseeker” een plaats kan verwerven en de aantrekkelijkheid, duurzaamheid en economische stabiliteit van Zandvoort kan versterken.

Wonen in Zandvoort, waar staat GBZ voor?

GBZ staat voor het stimuleren van woningbouw op de nog beschikbare, of her te structureren gebieden. Samenwerking met investeerders op basis van het Privaat-Publieke Samenwerkingsmodel. (PPS)

De instrumenten:

De “95 % regeling”

Bevorderen van de doorstroming van bestaand naar nieuw huis via de “95% regeling” Deze regeling houdt in dat men bij aankoop van een nieuwbouw woning een gegarandeerde opbrengst van 95 % van de huidige taxatiewaarde van de huidige woning ontvangt. Het herijken indien nodig van “het garantieplan Middenboulevard” (vermogensaanwas en gesloten beurzen regeling voor eigenaren).

Jongeren huisvesting tot 35 jaar:

Uitbouwen van de Zandvoortse regeling ” Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten” Zandvoort is deelnemer in dit project voor jongeren. Zandvoort heeft een beperkt budget, samenwerking met Bouwfonds of een andere partij met dezelfde voorwaarden geeft deze samenwerking, mede door rijkssubsidies een verhoging van de gemeentelijke middelen van bijvoorbeeld 1 miljoen naar 4 miljoen euro, zo een samenwerking kan een groot aandeel leveren aan de betaalbaarheid van woningenvoor jongeren. Mogelijke ontwikkellocaties zijn in Nieuw Noord en enkele kleinschalige ontwikkelingslocaties.

Wonen voor Ouderen, onze leidraad.

Er is nog niet zoveel oog voor de groeiende groep 55 plussers, vaak beslissen weinigen wat goed is voor velen. Dit kan anders. De 55 plusser als “doelgroep”bestaat niet naar onze mening, alleen “maatwerk” werkt in de toekomst. De 55 plusser wil geen stigma opgeplakt krijgen van “oudere”. Onderzoek wijst uit dat als mensen ouder worden, hoe groter de onderlinge verschillen zijn. Privacy is voor de een wonen op de hei, en voor de ander een appartement in de stad. Kernwaarden zijn: 1) Regie over het eigen leven 2) Verbondenheid met andere mensen 3) Midden in de maatschappij staan. Deze kernwaarden moeten herkenbaar zijn in de ruimtelijke inrichting, waar een gemengde omgeving voorop staat. Ouderen zijn woonconsumenten geen zorgconsumenten dat is meestal na het 75 e levensjaar. De behoefte ligt bij “easy living”en comfort. Levensloopbestendige woningen zijn een oplossing de woningen dienen op een “goede” locatie te staan, die op termijn zijn aan te passen met zorg of andere voorzieningen. Heel belangrijk is de woning zelf, de omgeving, de voorzieningen, de “services” de financiering en het verkoopproces. Uit woonwens onderzoek blijkt dat 90 procent van de ouderen daar tussen de 350000 en 400000 euro over heeft.

GBZ pleit voor onderzoek naar de mogelijkheden om ouderen in Zandvoort die huren bij de Woningbouwvereniging een betaalbare plek te geven in of nabij het centrum van Zandvoort, waardoor er ruimere woningen vrij zouden kunnen komen in Nieuw en Oud Noord voor jongeren die mogelijkheden geven voor gezinsvorming mede om sport en schoolvoorzieningen in de nabijheid van die wijken goed bezet te houden. Het ontwikkelen van een Multi functionele Accommodatie, belangrijke punten:


 • Meeropbrengsten van woningen in zetten voor vernieuwing van voorzieningen.
 • Geen woning verdichting maar vervanging en verplaatsing.
 • Maatschappelijke organisaties en marktpartijen er bij betrekken.
 • Inwoners bij planvorming en uitvoering betrekken.
 • Een reëel programma van eisen, een marktpartij met een lange adem,
 • en bereidheid tot lang samenwerken.
 • Plannen zorgvuldig toetsen aan beeldkwaliteitplannen, cultuurhistorische
 • waarden
 • Realistisch uitvoeringsprogramma.

Bouwen: Wat vindt GBZ daarvan?

Leidraad is de Gemeentelijke Praktijk Richtlijn Duurzaam bouwen. Afgezien van energiezuinige of klimaatneutrale woningen moet rekening gehouden worden met materialen, afval, water, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde van gebouwen. De mix van milieu en -ruimtelijke kwaliteit heet “omgevingskwaliteit”, deze staat niet op zichzelf deze kwaliteit is economie, het gaat om rendabele plannen. People Profit Planet. De kunst is een haalbare balans vinden tussen milieu , ruimte en economie.

Aandachtspunten;

 • Bouwen volgens GPR richtlijnen
 • Energieverbruik, reductie tot 50% in 2015 bij nieuwe gebouwen.
 • Bodemsanering, steeds belangrijker bij binnenstedelijk herstructureren
 • Water, heel belangrijk voor de beleving- en gebruikswaarde.
 • Natuur en Landschap, zo mogelijk grondexploitatie opbrengsten investeren in herstel en beheer van groene waarden.
 • Transformatie, door woningbouw opgaven , realisatie in bestaand bebouwd gebied, we moeten zuinig met ruimte zijn.
 • Gebiedshistorie en identiteit, behoud en herstel van van structuren en de eigenheid van gebieden o.a. karakteristieke bebouwing.
 • Mobiliteit mogelijkheden nadrukkelijk meenemen bij bebouwing, ontsluiting door openbaar vervoer, wegen etc.

Waar staan wij nu ?

Zandvoort is jarenlang een BEHEER gemeente geweest waar weinig aan de hand was, door meer belangstelling voor de kust, slijtage van naoorlogse inrichting, 3 grote projecten ( Middenboulevard, Louis Davids Carre, Nieuw Noord Waterzuivering), veranderende wensen van bezoekers, zijn we sinds begin deze eeuw de kant van ONTWIKKEL gemeente opgegaan dit vereist strategie, visie en focus en een proactieve houding van raad en college. Het bestuur (raad en college) hebben de laatste vier jaar geruisloos deze benadering verlaten en willen naar een REGIE gemeente. Dit gaat volgens GBZ fout aflopen, meerdere overheden hebben datzelfde bedacht, maar door het ontbreken van expertise, uitbesteden, marktwerking etc. heeft dit tot desastreuze gevolgen geleid: Den Haag: Tramtunnel, Amsterdam: Metro noord-zuidlijn, Utrecht: Hoog Catharijne . De macht van juridische experts in dienst bij Groot-Ondernemers zijn dusdanig dat, hoewel bestemmingsplannen bindend zijn, de gemeente eenmaal grond uitgegeven heeft, zij overgeleverd is aan het vaak korte termijndoel van de bouwers, dat betekent vaak hoog en volbouwen, en daarna wegwezen. De meest verstandige weg voor de gemeente is MEEDOEN, dan hebben we nog iets te vertellen, en hopelijk ook wat te verdelen in materiële en immateriële zin. Het treurige is dat bij mogelijke herstructuring van de Middenboulevard, de bewoners mede overgeleverd zijn aan bovengenoemde firma’s. Hoe het dan precies moet ?

gbz@gbz.nu
Terug naar de inhoud