Een waar idee moet met het voorgestelde object overeenkomen - GBZ Acrhief

Gemeente Belangen Zandvoort

Archief

Ga naar de inhoud

Een waar idee moet met het voorgestelde object overeenkomen

LDC
Het LDC: Een waar idee moet met het voorgestelde object overeenkomen (Spinoza)
Een waar idee moet met het voorgestelde object overeenkomen. Uit: Ethica van Spinoza.

De foto is van de achtergevel van de Raad van State in Den Haag en de tekst is een zg. axioma (een niet bewezen, maar als grondslag aanvaarde stelling) en komt van de hand van de 17e eeuwse en in Amsterdam op Vlooienbrug geboren filosoof Baruch Spinoza die dit opschreef in zijn boek met de titel “Ethica”. Dit boek werd pas uitgegeven na zijn dood op 21 februari 1677.

ZANDVOORT – Het Louis Davids Carré zou de uitstraling van een mooi en prachtig vernieuwd kleinschalig dorpscentrum moeten krijgen. Dat was altijd het uitgangspunt. Naar aanleiding van het interview wat Wilfred Tates in de naweeën van zijn wethouderschap in het Haarlems Dagblad heeft laten optekenen, voelen wij ons ernstig geroepen hierop te reageren aangezien het Louis Davids Carré naar onze mening de moverende redenen zijn waarom de wethouder terugtreed. Wij vinden namelijk dat de wethouder wegloopt voor de door hemzelf veroorzaakte problemen en de schuld bij de gemeenteraad probeert te leggen want, wat zegt wethouder Tates in het bewuste krantenartikel van 22 oktober 2011 in het Haarlems Dagblad:

“Maar de raadsleden moeten niet vergeten dat ze zelf de kaders hebben aangegeven voor het project. Bij zo’n groot meerjarenproject verliezen ze die kaders soms uit het oog. Er is nergens in Nederland een plan dat door de jaren heen niet een beetje is veranderd, je past het aan aan de huidige tijd. De raad heeft hiervoor gekozen, al lijkt het soms alsof de raad niemand vertrouwt behalve zichzelf.”


Afbeelding afkomstig uit het Masterplan LDC, pagina 34

Dat van de kaders kan dan misschien wel zo wezen, maar die kaders zijn wel voorgelegd door de verantwoordelijke wethouder Tates en we mogen toch verwachten dat die zijn werk goed en grondig heeft gedaan, voordat er een voorstel wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Niets is minder waar naar nu blijkt, want het klopt van geen kant. In het voorwoord van het Masterplan Louis Davids Carré zegt wethouder Tates o.a. het volgende:

“Er is veel aandacht besteed aan wat de vakman noemt de ruimtelijke kwaliteiten en de manier waarop beiden worden ingepast in de bestaande omgeving.”

De op 20 november 2006 met veel tamtam gepresenteerde en eerste maquette

Naar de mening van de fractie van Gemeente Belangen Zandvoort zijn er gaandeweg een aantal ernstige fouten gemaakt in het hele proces in de aanloop om tot het Louis Davids Carré te komen. Wij zullen trachten uit te leggen hoe het allemaal heeft kunnen gebeuren op basis van de beschikbare en openbare informatie.

Als eerste zijn er een aantal processen tegelijk in gang gezet, waardoor het faalrisico te groot was. Dit betrof het volgende:

a) Het verplicht maken van een structuurvisie naar aanleiding van de nieuwe wet Ruimtelijke Ordening.
b) Conserverend bestemmingsplan tegelijk vaststellen met een nieuw bestemmingsplan.
c) Grote druk om een school te bouwen in verband met het schooljaar.
d) Ruil van EMM grond voor woningen boven de te realiseren bibliotheek.

Schets geplande bouwvolumes aan de Prinsesseweg, aan de achterzijde is de Koningstraat

Daarnaast was het een feit dat het vigerende bestemmingsplan op de locatie van het LDC bouw hoogtes toestond van 18 meter.
De gang van zaken verliep daarna als volgt:

Op 14-09-2009 wordt het bestemmingsplan Louis Davids Carré vastgesteld en op 29-01-2010 wordt de Structuurvisie, waaraan het Louis Davids Carré moet voldoen, vastgesteld. Naar inmiddels is gebleken, is de Structuurvisie geen toetsingskader geweest bij het opstellen van het bestemmingsplan Louis Davids Carré en de daarin opgenomen regels. Het Masterplan Louis Davids Carré was op dat moment nog niet te toetsen aan een op een hoger niveau liggende (Structuur)visie. Die bestond namelijk nog niet ten tijde van het vaststellen in 2005. Willens en wetens is het referentiekader van het bestemmingsplan getoetst aan het vigerende bestemmingsplan wat hoogtes toeliet tot 18 meter. Hiermee werd beargumenteerd dat de bouw kleinschalig zou zijn. Er werden hoogten genoemd van 11 en maximaal 14 meter. De benadrukking op de kleinschaligheid is op diverse plaatsen in het Masterplan opgenomen, het wordt maar liefst 13x genoemd.

In het voorjaar en zomer was echter aard en inhoud van de structuurvisie bekend en wist wethouder Tates met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat het bestemmingsplan in strijd zou zijn met de nog vast te stellen structuurvisie Parel Plus.

STRUCTUURVISIE PAREL AAN ZEE PLUS
Op 7 mei 2008 geeft het college groen licht om een aantal scenario’s voor te leggen aan de bevolking en op 2 juni 2008 wordt een uitwerkingskeuze gemaakt. Begin 2009 is het Concept Parel aan Zee Plus gereed en wordt het door het college gepresenteerd als definitief, tegelijkertijd wordt er een bestemmingsplan gemaakt met als referentie het vigerende bestemmingsplan (18 meter bouwhoogtes). Dit plan wordt niet getoetst aan het Masterplan LDC en het wordt ook nog eens gewijzigd en deze wijziging is ook in strijd met de op 1 juli 2009 gepresenteerde maar nog niet formeel vastgestelde structuurvisie Parel aan Zee Plus. Vaststelling van de structuurvisie is formeel gebeurd op 26 januari 2010.De huiskamer van Zandvoort, zoals dit beeld gepresenteerd werd

ANTICIPEREN
Na de presentatie had het college een bestemmingsplan moeten laten maken op basis van het concept Parel aan Zee Plus, dus anticiperen op de komende vaststelling daarvan, dat is dus niet gebeurd. Het nu voorliggende Bestemmingsplan LDC dient dus getoetst te worden aan de structuurvisie “Parel aan Zee Plus”, welke dus vastgesteld is op 26 januari 2010, slechts “bij hoge uitzondering, en nadrukkelijk goed gemotiveerd” mag hier vanaf geweken worden. Het college heeft als eerste niet geanticipeerd op de structuurvisie in 2009, verder is het nu voorliggende bestemmingsplan óók niet getoetst aan de structuurvisie, en is het niet kleiner gemaakt qua (bouw) mogelijkheden maar juist groter. Met andere woorden, er wordt getracht voort te borduren op een “fout”, die daardoor nog groter wordt. Anders gezegd, juist nóg meer in strijd is met de structuurvisie dan het huidige plan al is.

STRIJDIG BESTEMMINGSPLAN
Het verwonderd de fractie van GBZ dat het college, wetende van de definitieve uitgangspunten van de structuurvisie, toch een strijdig bestemmingsplan heeft voorgesteld en laten accorderen door de raad op 14 september 2009 zonder hier ook maar een woord over te hebben gezegd. Naar onze mening had juist bij het voorleggen aan de Gemeenteraad van het bestemmingsplan door het College, het moeten voldoen aan de randvoorwaarden én had het College de raad moeten informeren over de strijdigheid van het bestemmingsplan met de Structuurvisie Parel aan Zee+. Alle mooie plaatjes ten spijt uit de folder van “De Huiskamer van Zandvoort” zien wij met lede en vochtige ogen aan dat het centrum van Zandvoort opgevuld wordt met onooglijke bouwblokken die misschien functioneel zijn voor gebruikers en bewoners maar het lijkt in de verste verte niet op hetgeen destijds is voorgelegd aan de gemeenteraad. Zelfs de gepresenteerde maquette blijkt niet meer te vinden en is vervangen door een geheel andere maquette. Het aangezicht van een “ziekenhuis” in de vorm van een Berlijnse muur is betreurenswaardig, evenals de op het eerste gezicht goedkope materiaalsoort alsmede de niet in de omgeving passende bouwhoogten en bouwblokken.


KLEINSCHALIG CENTRUM
Volgens het masterplan Louis Davids Carré zou er juist het tegenovergestelde aan bouw plaatsvinden in het kleinschalige centrum. Kleinschalig is een woord, zoals eerder gezegd, wat diverse malen voorkomt in het Masterplan maar wat wij niet herkennen in hetgeen er nu gebouwd is. Daarnaast liet de oorspronkelijke maquette en de mooie plaatjes uit de folder “De Huiskamer van Zandvoort” vooral veel groen en veel bomen zien en bij de dorpskern passende bebouwing zien. Behalve wat onkruid en dode takken zien wij nergens de groene perkjes en grote bomen waarbij ook nog eens de vraag opkomt, hoe 10 tot 15 meter hoge bomen kunnen groeien op het betonnen dak van een parkeergarage. Wij kunnen hieruit de conclusie trekken dat we sterk het gevoel krijgen dat we moedwillig en valselijk zijn voorgelicht door het College en in het bijzonder door wethouder Tates.
Referentiefoto uit het Masterplan voor het aanzicht van het Carréplein

HOORCOMMISSIE
Vervolgens is dus het nieuwe en gewijzigde bestemmingsplan LDC gemaakt en kunnen omwonenden of belanghebbenden hiertegen bezwaar maken. Dat is ook gebeurd; er zijn zienswijzen ingediend die vervolgens getoetst moeten worden of ze terecht zijn. Dit is gebeurd door een hoorcommissie waarbij de indieners van de zienswijzen hun bezwaren konden toelichten. De hoorcommissie bestond uit vier personen, Michel Demmers van GBZ als voorzitter, Nico Stammis van de PvdA, Dick Suttorp van OPZ en een externe adviseur in de persoon van de heer Ebbinck. Na de hoorzitting is de commissie diverse malen bij elkaar gekomen om de zienswijzen te bespreken. Gaandeweg bleek dat er diverse stukken niet beschikbaar waren en daar is door onze fractievoorzitter Michel Demmers tot vier keer toe om gevraagd. Deze stukken zijn niet overhandigd aan de hoorcommissie. Dit terwijl deze wel beschikbaar zouden moeten zijn omdat er een aantal malen naar is verwezen in andere stukken en er ook over gesproken is tijdens vergaderingen dat deze stukken er zouden zijn.

VOORZITTER LEGT FUNCTIE NEER
Aangezien deze stukken essentieel zijn om te komen tot een goede besluitvorming en de stukken niet werden verstrekt door het College, heeft de heer Demmers besloten zijn functie neer te leggen als voorzitter omdat hij zijn werk niet goed kan doen zonder de desbetreffende stukken. En dat is een goed eindrapport maken met conclusies waar hij achter staat. Het rapport wat gemaakt was door de adviseur van de commissie had een dusdanige inhoud dat de heer Demmers hier niet zijn handtekening onder wilde zetten. Kort daarop heeft de heer Stammis (PvdA) zijn functie als lid van de hoorcommissie neergelegd en dezelfde dag volgde de heer Suttorp, terwijl er al wel een beoogde opvolger van de heer Demmers beschikbaar was en die was gevonden in de persoon van Jerry Kramer van de VVD. Dit is tijdens de vergadering van 25 oktober jongstleden ook uitgesproken door de heer Kramer waardoor naar onze mening door het besluit van de heer Stammis de hoorcommissie zichzelf heeft opgeheven wat dus niet nodig was. Want de heer Stammis heeft aangegeven ook op te stappen als lid van de hoorcommissie, vanwege mogelijke schijn van beïnvloeding van een nieuw lid, om zich te conformeren. En dat terwijl de heer Stammis zo achter zijn standpunten stond, die blijkbaar allemaal in het eindrapport waren verwerkt want daarvoor wilde de heer Stammis wél tekenen.


Schets van de kleinschalige bouw van appartementen op het Louis Davids CarréSchets van de kleinschalige bouw van appartementen op het Louis Davids Carré. Ook hier op juist het aanzicht en benedenetage met daar bovenop 2 bouwlagen. In het midden en naar achteren geplaatst een 3e etage.

NIEUW BOUWBESLUIT OORZAAK HAAST
Gevolg is nu dat al het werk opnieuw gedaan moet worden, er moet een nieuwe hoorcommissie worden samengesteld, de indieners van de zienswijzen moeten opnieuw worden gehoord en er zullen nieuwe beraadslagingen moeten komen. Allemaal extra werk, het tijdschema wordt bij lange na niet gehaald en de oorzaak van de haast was een nieuw bouwbesluit wat landelijk van kracht zou worden per 1 januari 2012. Een nieuw bestemmingsplan moet dan namelijk bij vaststelling voldoen aan het dan geldende bouwbesluit en als dat na 1 januari 2012 zou zijn, moet het bestemmingsplan LDC opnieuw worden gewijzigd waardoor het beoogde plan van de project-ontwikkelaar in feite de prullenbak in zou moeten omdat ook dit plan niet zou voldoen aan het bouwbesluit. Geluk bij een ongeluk is dat minister Donner de invoering van het bouwbesluit heeft uitgesteld dus er is nog wat lucht.

IN VERKEERDE PLAATS GEBOUWD?
Met name in trefzinnen en opmerkingen uit het Masterplan LDC, komt uit de doeken wat dit plan beoogd en al die opmerkingen en trefzinnen hebben we letterlijk overgenomen uit het Masterplan, we hebben ook de pagina erbij gezet en ook maar meteen het Masterplan zelf; een aantal opmerking slaat op de situatie vóór de (huidige) bebouwing. U kunt het zelf nalezen, wat in het plan staat komt in de verste verte niet overeen me wat er totnogtoe is gerealiseerd. We zouden bijna gaan denken dat de projectontwikkelaar een plan voor een andere stad heeft neergeplempt in het mooie dorpscentrum van Zandvoort. Een plan wat totaal niet past bij een kleinschalig dorpscentrum als dat van Zandvoort, terwijl alle kreten uit het Masterplan u en ons anders deed geloven.Bovenstaande tekening is afkomstig uit het Masterplan LDC, rechts het zogeheten "Grandcafé Louis". U kijkt links de Prinsesseweg in, richting de busweg. Bovenstaande tekening is afkomstig uit het Masterplan LDC, rechts het zogeheten “Grandcafé Louis”. U kijkt links de Prinsesseweg in, richting de busweg. De Prinsesseweg is smaller geworden, meer een Prinsesselaan. De bebouwing heeft grotendeels een beneden-etage met daarboven 2 bouwlagen. Passend in de omgeving…U kijkt hier naar de ingang van de bibliotheek. Het is de veelbesproken en lelijke zijkant van het gebouw. Het “Grandcafé Louis” van Ab v/d Moolen zit weggestopt. Toch wel iets anders dan wat er werd voorgesteld.

NIET GETOETST
Het bestemmingsplan is niet getoetst aan de structuurvisie en wat in het Masterplan LDC staat is niet wat er nu staat. Als wij vervolgens vragen stellen over de aangelegde Kiss & Ride-strook en dat we hadden afgesproken, na het vaststellen van het masterplan LDC, dat we dit niet meer zouden doen (fietsbeleidsplan), durft het College vervolgens schaamteloos te beweren dat dit in het Masterplan staat wat door de Raad is vastgesteld. Nu nog waarmaken wat wethouder Tates in het voorwoord vermeldde: “Er is veel aandacht besteed aan wat de vakman noemt de ruimtelijke kwaliteiten en de manier waarop beiden worden ingepast in de bestaande omgeving.” alsmede de trefzinnen met kernwoorden over een kleinschalig dorpscentrum. Waarbij wij kunnen constateren dat de intentie er misschien wel was maar dat het ogenschijnlijk mooie plan vakkundig om zeep is geholpen. De grote vraag is nu, waarom?


Grote bomen op het dak van de parkeergarage en ook een vijver? Grote bomen op het dak van de parkeergarage en ook een vijver? Verder ziet u ook hier links op de tekening een bouwblok met een benedenetage en slechts 2 verdiepingen er bovenop. In mooie witte steen en passend in het kleinschalige centrum.

Wij wensen de nieuwe hoorcommissie veel sterkte en wijsheid toe om te komen tot een gedegen besluit betreffende de ingediende zienswijzen. Een hoorcommissie is geen theatrale poppenkast al begint de Zandvoortse politiek met het voortdenderende foutencarrousel hier langzaamaan op te lijken.

26 oktober 2011,

Fractie Gemeente Belangen Zandvoort

Klik hier voor het Masterplan Louis Davids Carré

Klik hier voor het Beeldkwaliteitplan Masterplan Louis Davids Carré

Klik hier voor de Koersnotitie Structuurvisie

Klik hier voor de Structuurvisie Parel aan Zee plus
Pag.07 Masterplan LDC: Het is een nieuw plan dat goed aansluit bij de kleinschaligheid in het centrum.

Pag.19 Masterplan LDC: Een kwalitatief hoogwaardig centrum maakt Zandvoort als geheel aantrekkelijker.

Pag.21 Masterplan LDC: Binnen het plangebied wordt duidelijk dat er op dit moment een kwaliteitslag gemaakt moet en kan worden.

Pag.21 Masterplan LDC: Uit de onderstaande ruimtelijke analyse blijkt dat er veel ruimtes zijn die kwaliteit, uitstraling en identiteit missen.

Pag.21 masterplan LDC: De omvang en strategische positie van het plangebied maken het voor Zandvoort tot een uitermate belangrijk project: het biedt kansen voor een duidelijke verbetering van het imago van de dorpskern.

Pag.22 Masterplan LDC: Verschillende gebieden binnen het Louis Davidscarré vallen op door hun matige uitstraling.

Pag.22 masterplan LDC: Als verblijfsgebied mist het de uitstraling die past bij het hoogwaardige centrumgebied.

Pag.23 Masterplan LDC: Door het inrichten van resterende grote open ruimtes met groen en speelvoorzieningen kunnen deze plekken van grotere betekenis zijn voor de buurt en het centrum.

Pag.23 Masterplan LDC: Door de zichtbaarheid en de herkenbaarheid van grotere ruimtes, zoals de begraafplaats en het schoolplein, te vergroten, worden aanwezige kwaliteiten ingezet voor de totale ruimtelijke kwaliteit van het plangebied.

Pag.26 Masterplan LDC: De belangrijkste doelstelling van de gemeente Zandvoort is het verbeteren van identiteit en imago.

Pag.27 Masterplan LDC: Nieuwe ontwikkelingen kunnen een belangrijke kwaliteitsimpuls voor het plangebied maar ook voor de omgeving betekenen.

Pag.29 Masterplan LDC: Uitgangspunt van het Masterplan is respect voor de bestaande ruimtelijke context en historie.

Pag.29 Masterplan LDC: Kwalitatief belangrijke patronen en elementen uit het verleden worden behouden en/of versterkt.

Pag.29 masterplan LDC: Het plan past in het dorp door middel van gevelgeleding en bouwhoogte.

Pag.29 masterplan LDC: De variatie aan gevels en openbare ruimten, die kenmerkend is voor Zandvoort, wordt doorgezet.

Pag.29 masterplan LDC: Oriëntatiepunten, zoals een kerk of een plein, worden benut en versterkt.

Pag.29 masterplan LDC: De materialisatie van de openbare ruimte zal een verandering ondergaan: er zullen klinkertjes en andere dorpse materialen gebruikt worden.

Pag.29 masterplan LDC: Het publiek domein krijgt binnen het stedelijk weefsel van Zandvoort een grotere betekenis en de inrichting van de openbare ruimte wordt kwalitatief verbeterd.

Pag.30 masterplan LDC: Het centrum wordt gekenmerkt door kleinschalige bouwblokken, passend binnen de omgeving.

Pag.31 masterplan LDC: Orientatie en herkenbaarheid door zichtassen (De RK-kerk wordt als een hoofd-zichtas gevisualiseerd maar de kerk is inmiddels nog nauwelijks zichtbaar vanwege de hoogbouw).

Pag.33 masterplan LDC: De woningbouw op de EMM locatie voegt zich naar de reeds bestaande bebouwing van de Koningstraat in bouwhoogte en woningtypologie.

Pag.33 masterplan LDC: …. met levendige gevels met een aantrekkelijke uitstraling aan het plein tot gevolg. (over de Brede School).

Pag.35 masterplan LDC: Een aantrekkelijk verblijfsgebied wordt nagestreefd om het plan te laten aansluiten bij de typisch Zandvoortse structuur van straten en pleinen.

Pag.43 masterplan LDC: De inrichting van de openbare ruimte moet naadloos gaan aansluiten op de bestaande dorpskern.

Pag.43 masterplan LDC: Centraal in het plangebied wordt een groot plein gesitueerd.

Pag.45 masterplan LDC: Er is budget gereserveerd om bestaande gezonde bomen van formaat, waar mogelijk, in het nieuwe profiel te planten.

Pag.45 masterplan LDC: Het schoolplein van de Brede School wordt aan de zuidzijde gesitueerd.

Pag.47 masterplan LDC: De nieuwe bebouwing van het Louis Davidscarré heeft diverse bouwblokken met hun eigen karakter en uitstraling. Het clustergebouw van de brede school en de kleinschalige compacte woningbouwblokken.

Pag.47 masterplan LDC: Geen onaantrekkelijke en dichte gevels, maar karakteristieke bebouwing, met woonfuncties en entreeportalen.

Pag.47 Masterplan LDC: (Over de aangrenzende geplande bebouwing aan het Zwarte Veldje) Voor de woningen wordt er aansluiting gevonden met de kleinschalige bebouwing van de Koningstraat en de Oosterstraat en alleen aan de kop van het groene plein worden appartementen voorgesteld, met een beperkte bouwhoogte.

Pag.47 masterplan LDC: De nieuwe bouwmassa op de plek van de oude Hannie Schaftschool zal het woonkarakter en de kleinschaligheid moeten benadrukken.

Pag.47 masterplan LDC: (Over de bebouwing op de grond van de rug-aan-rug woningen) Er ontstaat ruimte voor nieuwbouw die aansluit bij de typologie van de Koningstraat; grondgebonden eengezinswoningen met voor- en achtertuinen.

Pag.51 masterplan LDC: (over de nieuwbouw aan de Louis Davidsstraat, van voormalige postkantoor tot Grote krocht): Het streven is om de nieuwe bebouwing aan te laten sluiten bij de overzijde van de Louis Davidsstraat, die gekenmerkt wordt door een verticale geleding, met een herkenbaar Zandvoorts karakter.

Pag.57 masterplan LDC: De schoolpleinen zijn met het oog op optimale bezonning van school en woningen, aan de zuidzijde van de kavel gesitueerd. (is de noordzijde geworden).

Pag.57 masterplan LDC: Het streven is om de bebouwing een verticale geleding te geven. Waar mogelijk moet de bebouwing verticaal, in een aantal blokken, worden georganiseerd. En in de architectuur moet die verticaliteit verder worden geaccentueerd, ter voorkoming van massaliteit. (Juist dit is nu niet gebeurd).

Pag.57 masterplan LDC: De overgangen van de Brede School naar de bestaande bebouwing dienen zorgvuldig vormgegeven te worden. Vooral aan de oostzijde van de kavel langs de Prinsesseweg, is een zorgvuldige detaillering van de ‘ontmoeting’ tussen school en bestaande woonbebouwing belangrijk. (Een vereiste volgens het masterplan).

Pag.59 masterplan LDC: De buitenruimten van scholen en kinderdagverblijf komen aan de binnenzijde, de zuidzijde van het blok. De voordelen hiervan zijn o.a. dat het schoolplein optimaal van de bezonning profiteert en er samen met de groene begraafplaats, qua licht en ruimte een groot open binnenterrein ontstaat wat zo de minste overlast oplevert voor de omwonenden. (Het is nu aan de noordzijde gesitueerd).

Pag.59 masterplan LDC: De sportzaal is binnen de Brede School een belangrijke publieksfunctie voor Zandvoort.

Pag.61 masterplan LDC: Over de “Hannie Schaft locatie”: Opvallend is de kleinschalige opzet van de locatie.

Pag.61 masterplan LDC: De kleinschalige bouwblokken reageren op de directe omgeving en houden rekening met bestaande routings.

Pag.61 masterplan LDC: Het Hannie Schaftblok moet worden opgebouwd uit kleinere architectonische eenheden om te voldoen aan de vraag naar kleinschaligheid in het plangebied.

Pag.61 masterplan LDC: Een perceelsgewijze opbouw geeft de bouwblokken een schaal die beter past bij de schaal van het dorp.

Pag.65 masterplan LDC: Een begeleidende gevelwand langs de Prinsesseweg wordt maximaal 3 lagen hoog.

Pag.65 masterplan LDC: Aan de kant van de Koningsstraat heeft de bebouwing, in aansluiting met de omgeving, een kleinschaliger karakter.

Pag.67 masterplan LDC: De Koningstraat kan een aantrekkelijke, rustige woonstraat worden. Er wordt met de bebouwingshoogte aangesloten bij de overzijde, namelijk 2 bouwlagen.

Pag.69 masterplan LDC: In het Vlekkenplan van juni 2004 is de locatie van het Gemeenschapshuis aangegeven als een “kroonjuweel”. Zo’ n prominente locatie behoort een gebouw met uitstraling en een publieksfunctie op minimaal de begane grond te zijn.

Pag.73 masterplan LDC: Het gebouw De Krocht ligt binnen het plangebied en is vanwege de slechte staat meegenomen in de ontwikkeling van het Masterplan Louis Davidscarré. De oude zaal zal opgeknapt worden en een nieuwe foyer in de aanbouw zou een levendige en transparante hoek aan de Grote Krocht en de Cornelis Slegerstraat kunnen opleveren.

Pag.77 masterplan LDC: Centraal in het plangebied Louis Davidscarré wordt ter hoogte van de Cornelis Slegersstraat, ten westen van de Brede School een nieuw plein voorgesteld.

Pag.87 masterplan LDC: In het plangebied wordt veel ruimte geboden aan groen en worden bomen toegevoegd aan het plangebied.


Geen commentaren
gbz@gbz.nu
Terug naar de inhoud