Gewijzigd uitvoeringsbeleid parkeerbeleid - GBZ Acrhief

Gemeente Belangen Zandvoort

Archief

Ga naar de inhoud

Gewijzigd uitvoeringsbeleid parkeerbeleid

Gemeente
Gewijzigd uitvoeringsbeleid trekt vastgesteld parkeerbeleid Zandvoort om!


Even terug in de tijd……..

De werkgroep parkeren is vier maal bijeen geweest om te komen tot een Parkeerplan waarbij onderstaande 11 punten, die door de raad van Zandvoort op 27 januari 2010 zijn goedgekeurd, leidend zouden moeten zijn. Uitgaande van deze punten zou er nooit uit deze werkgroep naar voren hebben kunnen komen wat de werkgroep nu als voorstel wil behandelen in de commissie op 29 juli aanstaande. Zeven leden van de werkgroep hebben uitgesproken dat zij een Parkeerplan voor Zandvoort willen instellen waarbij een inwonersvergunning zal gaan inhouden dat alle woonwijken in Zandvoort een BEL regime zullen gaan krijgen, met deze vergunning mag men dan door heel Zandvoort onbeperkt parkeren in alle woonwijken. Dat klinkt natuurlijk heel fijn voor alle Zandvoorters, voor een vast bedrag per jaar overal mogen parkeren, maar er zijn wel een aantal addertjes onder het gras:

Het voorgaande heeft geleid tot het huidige parkeerbeleid…….
Een paar voorbeelden van de problemen die Gemeente Belangen Zandvoort ziet door het invoeren van het aangenomen parkeerbeleid.

# Het parkeerprobleem zal hierdoor voor een aantal wijken niet opgelost worden denk aan het Witte Veld, de Oostbuurt, de Noordbuurt etc.

# Er gaan veel parkeerplaatsen verdwijnen voor de toerist, immers in alle woonwijken mogen alleen maar inwoners van Zandvoort parkeren.

# De bewegingsvrijheid wordt op die manier erg beperkt voor de toerist.

# Op een mooie dag, wanneer de parkeerterreinen en fiscale parkeerplaatsen vol staan zal het zoekverkeer toenemen, zij zullen echter rondjes moeten blijven rijden want zij mogen nergens parkeren.

# Ook bezoekers die een bepaald doel hebben zoals een huwelijk kunnen dan alleen maar parkeren op de parkeerterreinen en fiscale parkeerplaatsen welke ver van de kerken in Zandvoort gelegen zijn.

# De parkeerinkomsten zullen afnemen, want er zijn dan minder betaalde parkeerplaatsen (alle woonwijken die nu een Parkeer Apparatuur Plaats regime hebben zullen ook opgenomen worden in het BEL regime) en alle inwoners van Zandvoort kunnen gratis parkeren in alle woonwijken rondom het centrum en dicht bij het strand.

# Om dit tekort aan inkomsten aan te zuiveren (er moet immers jaarlijks minimaal € 1,13 miljoen aan parkeerinkomsten naar de algemene middelen) zal de vergunning voor de inwoners hoger uitvallen dan bij een ontheffing. Bij een ontheffing kan de parkeerplaats immers nog wat opleveren, bij een vergunning helemaal niets.

# Toeristen die willen overnachten in Zandvoort worden naar de parkeerterreinen verwezen om hun auto daar tegen een gereduceerd tarief te plaatsen, dat levert natuurlijk minder op dan een vol betalende parkeerder, gevolg daarvan is weer minder inkomsten!

Hieronder de 11 uitgangspunten met daarop volgend het effect van het instellen van een BEL regime en de tegenstrijdigheid met datgene wat de raad heeft aangenomen.

1. Het parkeerbeleid van de gemeente Zandvoort heeft een faciliterend karakter.

Mening GBZ: Faciliteren wil zeggen dat er tegemoet gekomen wordt aan de wens om te parkeren, door het instellen van een BEL systeem in alle woonwijken in heel Zandvoort wordt aan dit punt niet voldaan. Immers aan de parkeervraag van toeristen wordt niet voldaan, zij mogen alleen nog maar parkeren op de parkeerterreinen en de in de fiscale gebieden.

2. Er dient één systeem voor geheel Zandvoort te komen.

Mening GBZ: Door het instellen van een BEL regime voor alle woonwijken is er nog steeds geen één systeem voor heel Zandvoort  wat voor (buitenlandse) toeristen nog steeds onduidelijk zal zijn. Het bord parkeren ontheffinghouders is niet met symbolen en dus onleesbaar voor buitenlanders, zij zullen dan ook regelmatig de “fout” ingaan. Het blijft een tweedelig systeem, deels betaald parkeren en grotendeels Belanghebbenden parkeren.

Nieuw punt 2, door VVD, CDA  en PvdA aangenomen; er is een systeem, waarbij er ruimte is voor maatwerk in bepaalde gebieden, zoals die onder meer zijn benoemd in de knelpuntennota.

Mening GBZ: Maatwerk in bepaalde gebieden zal leiden tot verlies aan parkeercapaciteit voor de bewoners, gedacht wordt aan parkeerveldjes en blauwe zones waar bewoners dan geen ontheffing voor krijgen.

3. Er dient voldoende bewegingsvrijheid voor de inwoners en toerist te zijn.
Mening GBZ: In alle woonwijken zal een parkeerverbod gaan gelden voor iedereen van buiten Zandvoort, dat geeft weliswaar veel bewegingsvrijheid voor de inwoners maar geen enkele voor de toerist, deze is dan alleen welkom op de parkeerterreinen en de fiscale gebieden langs het strand en in het centrum.

4. Parkeerbeleid staat niet op zichzelf: het parkeerbeleid dient ook een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid, de ruimtelijke kwaliteit, de bereikbaarheid en de economische ontwikkeling in Zandvoort.
Mening GBZ: Een wens van de raad is het stimuleren van (jaarrond en verblijfs-) toerisme, het weren van toeristen in de woonwijken zal geen bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van Zandvoort, sterker, het weren van toeristen in woonwijken zal het aantal toeristen doen dalen.

5. Het parkeerbeleid dient voor alle doelgroepen een zo optimaal mogelijke parkeersituatie te creëren, waarbij zo optimaal mogelijk gebruik wordt gemaakt van de beschikbare parkeercapaciteit.
Mening GBZ: Door het instellen van een BEL beleid wordt alleen voor de doelgroep bewoners een zo optimaal mogelijke parkeersituatie gecreëerd! Toeristen kunnen alleen nog maar terecht op de parkeerterreinen en in fiscale gebieden die door het instellen van een BEL systeem in alle woonwijken flink afnemen.

6. De parkeercapaciteit in Zandvoort dient minimaal in stand te worden gehouden. De gemeente Zandvoort heeft zich tot taak gesteld om daar waar dat mogelijk is uitbreiding te realiseren.
Mening GBZ: Door het instellen van een BEL systeem in alle woonwijken neemt de parkeercapaciteit af, er zullen veel PAP plaatsen vervallen tot BEL plaatsen. Deze plaatsen kunnen dan niet meer worden benut voor het parkeren door toeristen welke dan alleen nog maar terecht kunnen op de parkeerterreinen en in fiscale gebieden, wanneer deze echter vol zijn kan de toerist nergens meer terecht.

7. Uitvoering van het gemeentelijke parkeerbeleid dient sluitend en minimaal kostendekkend te zijn. De kostendekkendheid van het parkeerbeleid behelst alle aspecten van het parkeren inclusief handhaving en een jaarlijkse afdracht van tenminste (geïndexeerd) € 1,13 miljoen aan de algemene middelen.
Mening GBZ: Door het laten vervallen van PAP plaatsen zullen de inkomsten van parkeergelden afnemen, door het instellen van een BEL vergunning kan deze inkomstenderving aangevuld worden, echter groei in de parkeerinkomsten is dan beperkt tot het verhogen van de parkeertarieven omdat er zeer veel parkeerplaatsen welke nu ook benut kunnen worden om  toeristen te faciliteren zullen vervallen tot BEL plaatsen.

Nieuw uitgangspunt 7: Uitvoering van het gemeentelijke parkeerbeleid dient sluitend en minimaal kostendekkend te zijn. De kostendekkendheid van het parkeerbeleid behelst alle aspecten van het parkeren inclusief handhaving en een jaarlijkse afdracht van tenminste (geïndexeerd) €1 miljoen (per 2015) aan de algemene middelen”. (Zie hiervoor de begroting 2013)

Door de tegenvallende parkeerinkomsten en de hogere kosten van het product parkeren moest dit bedrag naar beneden bijgesteld worden…

8. Alle vergunningen moeten in beginsel kostendekkend zijn. Hierbij wordt naast de kosten van de daadwerkelijke vergunningverlening ook rekening gehouden met mogelijke derving van parkeerinkomsten door het parkeren van vergunninghouders.
Conclusie GBZ: Dat het parkeren door vergunninghouders een derving van de parkeerinkomsten tot het gevolg heeft is niet meer dan logisch, door te stellen dat de vergunningen in beginsel kostendekkend moeten zijn waarbij met deze derving van inkomsten rekening gehouden moet worden zal de vergunning voor de inwoners van Zandvoort, zoals op doorberekeningen is getoond, op minimaal € 75,00 komen te liggen. Ten opzichte van het huidige tarief van € 27,00 voor een ontheffing bij PAP is dit een fikse verhoging, feitelijk moet de burger van Zandvoort dus meer gaan betalen om te mogen parkeren in zijn eigen woonomgeving.

9. Het parkeerbeheersysteem inclusief vergunningverlening en handhaving dient eenduidig en handhaafbaar te zijn.
Mening GBZ: Het parkeerbeheersysteem inclusief vergunningverlening en handhaving zal door het instellen van een BEL beleid voor alle woonwijken niet eenduidig zijn en onbegrijpelijk voor buitenlandse toeristen, de handhaafbaarheid ervan zal door het instellen van BEL beleid voor alle woonwijken geen direct nadeel zijn, wel moet er rekening worden gehouden met de uitkomsten van enquêtes waarin door bewoners van BEL wijken is aangegeven dat de frequentie van handhaving flink omhoog moet om de parkeerplaatsen in het BEL gebied te kunnen garanderen voor de inwoners van Zandvoort.

10. Het Parkeerplan is een dynamisch plan en wordt gemonitord. Indien nodig wordt het plan jaarlijks bijgesteld.
Mening GBZ: Het monitoren van het Parkeerplan is een absolute noodzaak, het bijstellen van het parkeerplan zal echter moeilijk zijn, terugbrengen van BEL naar PAP zou kunnen worden aangevochten door de inwoners van die wijk en het beperken van parkeerduur ook, want net zoveel betalen voor minder wil niemand!

11. Dubbelgebruik van parkeerplaatsen wordt gestimuleerd. Dit wil zeggen dat zoveel mogelijk doelgroepen naast elkaar gebruik kunnen maken van parkeerplaatsen en dat exclusief gebruik zoveel mogelijk beperkt wordt.
Mening GBZ: Door het instellen van een BEL beleid in alle woonwijken wordt aan dit uitgangspunt totaal niet tegemoet gekomen, sterker nog, door het instellen van een Bel beleid in alle woonwijken van Zandvoort kan er geen dubbelgebruik van parkeerplaatsen plaats vinden omdat deze plaatsen gereserveerd worden voor maar één doelgroep, de inwoners van Zandvoort! Daardoor is er geen enkele beperking aan exclusief gebruik van parkeerplaatsen, deze plaatsen zijn immers gereserveerd voor de inwoners van Zandvoort.De uitgangspunten vergeleken met het Parkeerplan van GBZ:

De volgende uitgangspunten te hanteren voor het parkeerbeleid:

1. Het parkeerbeleid van de gemeente Zandvoort heeft een faciliterend karakter.
Mening GBZ: Door in alle woonwijken betaald parkeren in te stellen wordt hieraan voldaan.

2. Er dient één systeem voor geheel Zandvoort te komen.
Mening GBZ: In geheel Zandvoort zal de toerist moeten betalen voor het parkeren, inwoners hebben recht op een ontheffing en betalen dus een vast bedrag per jaar, dat is één systeem en duidelijk voor alle bezoekers, parkeren mag, maar wel betalen.

Nieuw punt 2, door VVD, CDA  en PvdA aangenomen; er is een systeem, waarbij er ruimte is voor maatwerk in bepaalde gebieden, zoals die onder meer zijn benoemd in de knelpuntennota.
Conclusie GBZ: Maatwerk zal een verlies aan parkeergelegenheid voor de bewoners opleveren, immers de bewoners krijgen geen ontheffing voor de parkeerveldjes en de blauwe zones.

3. Er dient voldoende bewegingsvrijheid voor de inwoners en toerist te zijn.
Mening GBZ: De inwoner heeft grote bewegingsvrijheid omdat deze met de ontheffing ook buiten zijn eigen wijk, maximaal 3 uur gratis mag parkeren uitgezonderd de fiscale gebieden (winkelstraten, boulevards en parkeerterreinen). De toerist heeft ook grote bewegingsvrijheid, deze mag en kan immers overal, tegen betaling, parkeren.

4. Parkeerbeleid staat niet op zichzelf: het parkeerbeleid dient ook een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid, de ruimtelijke kwaliteit, de bereikbaarheid en de economische ontwikkeling in Zandvoort.
Mening GBZ: Door het instellen van betaald parkeren in geheel Zandvoort zullen toeristen die nu gratis parkeren in de woonwijken vlak bij hun bestemming nu kiezen voor een parkeerplaats die veel dichter bij gelegen is, dit vergroot de leefbaarheid in de woonwijken en de ruimtelijke kwaliteit. De bereikbaarheid wordt ook vergroot, immers iedereen mag overal parkeren, inwoners maximaal drie uur gratis, toeristen tegen betaling. Het instellen van betaald parkeren zal de economische ontwikkeling van Zandvoort geenszins in de weg staan.

5. Het parkeerbeleid dient voor alle doelgroepen een zo optimaal mogelijke parkeersituatie te creëren, waarbij zo optimaal mogelijk gebruik wordt gemaakt van de beschikbare parkeercapaciteit.
Mening GBZ: Door het instellen van betaald parkeren in geheel Zandvoort wordt voor alle doelgroepen een zo optimaal mogelijke parkeersituatie gecreëerd waarbij zo optimaal mogelijk gebruik wordt gemaakt van de beschikbare parkeercapaciteit.

6. De parkeercapaciteit in Zandvoort dient minimaal in stand te worden gehouden. De gemeente Zandvoort heeft zich tot taak gesteld om daar waar dat mogelijk is uitbreiding te realiseren.
Mening GBZ: Door het instellen van betaald parkeren in geheel Zandvoort wordt de parkeercapaciteit in stand gehouden, uitbreiding is noodzakelijk in een aantal wijken zoals Oud-Noord en Duijnwijk, wanneer men de burger gaat laten betalen om te kunnen parkeren moet er ook voldoende aanbod zijn.

7. Uitvoering van het gemeentelijke parkeerbeleid dient sluitend en minimaal kostendekkend te zijn. De kostendekkendheid van het parkeerbeleid behelst alle aspecten van het parkeren inclusief handhaving en een jaarlijkse afdracht van tenminste (geïndexeerd) € 1,13 miljoen aan de algemene middelen.

Mening GBZ: Door het instellen van betaald parkeren in alle woonwijken zal de uitvoering van het gemeentelijke parkeerbeleid sluitend en minimaal kostendekkend te zijn, niet alleen de bewoner draait op voor de kosten de toerist betaalt mee.

Nieuw uitgangspunt 7: Uitvoering van het gemeentelijke parkeerbeleid dient sluitend en minimaal kostendekkend te zijn. De kostendekkendheid van het parkeerbeleid behelst alle aspecten van het parkeren inclusief handhaving en een jaarlijkse afdracht van tenminste (geïndexeerd) €1 miljoen (per 2015) aan de algemene middelen”. (Zie hiervoor de begroting 2013)

Mening GBZ: Deze maatregel was niet nodig geweest indien het parkeerbeleid zou voldoen aan de uitgangspunten welke de raad zelf heeft vastgesteld. Parkeerplaatsen zouden dan beter benut kunnen worden en iedere toerist zou moeten betalen om te parkeren, dan zou het tarief zelfs naar beneden kunnen waardoor Zandvoort zich beter op de kaart zou zetten dan nu het geval is.

8. Alle vergunningen moeten in beginsel kostendekkend zijn. Hierbij wordt naast de kosten van de daadwerkelijke vergunningverlening ook rekening gehouden met mogelijke derving van parkeerinkomsten door het parkeren van vergunninghouders.
Mening GBZ: Het tarief wat nu gehanteerd wordt voor een PAP ontheffing is kostendekkend en er zal geen derving zijn door het parkeren van vergunninghouders, de tarieven voor een ontheffing kunnen wellicht naar beneden omdat de toerist mee gaat betalen, nu staan er in woonwijken nog zeer veel toeristen die gratis parkeren, wanneer er in heel Zandvoort betaald moet worden voor parkeren kan de opbrengst van parkeergelden hoger worden.

De inwoner die maximaal drie uur mag parkeren in een andere woonwijk dan de eigen woonwijk kan wel zorgen voor een kleine afname van parkeerinkomsten maar omdat er overal door de toerist betaald moet worden zal er eerder een toename van parkeerinkomsten ontstaan.

9. Het parkeerbeheersysteem inclusief vergunningverlening en handhaving dient eenduidig en handhaafbaar te zijn.
Mening GBZ: Betaald parkeren door geheel Zandvoort is eenduidig en handhaafbaar, de vergunningverlening is duidelijk, iedere inwoner van Zandvoort heeft recht op een vergunning zijnde een parkeergeld ontheffing. De handhaving is ook duidelijk, geen ontheffing en niet betaald=boete!

10. Het Parkeerplan is een dynamisch plan en wordt gemonitord. Indien nodig wordt het plan jaarlijks bijgesteld.
Mening GBZ: Het parkeerplan kan worden bijgesteld als blijkt dat door invoering van dit systeem een wijk een onaanvaardbare parkeerdruk is ontstaan bijvoorbeeld door het maximaliseren van de parkeerduur.

11.  Dubbelgebruik van parkeerplaatsen wordt gestimuleerd. Dit wil zeggen dat zoveel mogelijk doelgroepen naast elkaar gebruik kunnen maken van parkeerplaatsen en dat exclusief gebruik zoveel mogelijk beperkt wordt.
Mening GBZ: Door het instellen van betaald parkeren door geheel Zandvoort wordt dubbelgebruik van parkeerplaatsen gestimuleerd, alle doelgroepen mogen gebruik maken van parkeerplaatsen en is geen sprake van exclusief gebruik.Parkeren in Zandvoort; iedereen, altijd en overal parkeren!
Parkeren is in Zandvoort al jaren een probleem wat zich steeds verder verlegt naar woonwijken waar in de eerste instantie bijna nooit parkeerproblemen waren. Hoe komt dit nu?

1) Er zijn steeds meer auto’s bijgekomen. (per gezin is twee of meer al heel gewoon)
2) De woonwijken die de laatste jaren zijn gebouwd hebben een veel te lage parkeernorm
(Duijnwijk bijvoorbeeld kent een parkeernorm van 0.8)
3) Het parkeerregime wat in sommige wijken is ingevoerd lost het wel op voor deze wijken maar verlegt het probleem naar de aangrenzende wijken.
4) Wijken waar geen parkeerregime geldt hebben te maken met parkeeroverlast van toeristen, buitenlandse werknemers, werknemers die in het centrum werken, parkeerders die per trein verder reizen, autobezitters uit omliggende wijken waar een parkeerregime geldt en “teveel”     auto’s per woning hebben, enzovoort.
5) Woonwijken die recentelijk zijn heringericht en wijken waar dit staat te gebeuren hebben parkeergelegenheid moeten inleveren ten bate van het “zicht”.
6) Ergens is er in het gemeentelijk beleid ingeslopen dat er minder “blik” op straat moet zijn.

Al jaren maakt GBZ zich hard voor uw belangen, ook voor wat betreft het kunnen parkeren in uw eigen wijk!

Om de ”parkeerolievlek “ ( het parkeerprobleem verlegt zich steeds naar wijken waar gratis geparkeerd kan worden) die zich nu door Zandvoort verspreidt tegen te gaan heeft Gemeente Belangen Zandvoort onderzoek gedaan naar de oplossingen van andere vergelijkbare gemeenten en is tot de conclusie gekomen dat het parkeerregime van Noordwijk naar tevredenheid van de gemeente én de inwoners is.

Omdat het wiel niet opnieuw uitgevonden hoeft te worden hebben wij het model Noordwijk al diverse malen aangedragen bij het college en de raad en aangepast aan de Zandvoorste omstandigheden. De parkeerproblemen kunnen volgens  Gemeente Belangen Zandvoort opgelost worden door de volgende aanpak!

1) In wijken waar te weinig parkeergelegenheid is wordt allereerst  parkeergelegenheid gecreëerd.
2) Heel Zandvoort wordt, in een keer,  betaald parkeren (in de eerste instantie m.u.v. Bentveld en de wijk Nieuw-Noord, omdat deze wijken behoorlijk ver van het doel “centrum/strand”  liggen, mocht blijken dat ook zij overlast gaan krijgen wordt ook daar betaald parkeren ingevoerd.
3) Gemeente Zandvoort zorgt ervoor dat in alle woonwijken tevens betaald kan worden per GSM (scheelt heel veel investering in parkeerautomaten)
4) Iedere autobezitter die inwoner is van Zandvoort heeft recht op een parkeervignet tegen een  beschaafd tarief, wat hem/haar ontheft van het betalen aan de meter in zijn eigen woonwijk, met het recht om in aangrenzende wijken te mogen staan indien er in de eigen wijk te weinig parkeerplaatsen zijn.
5) Met dit parkeervignet mag iedere Zandvoorter in heel Zandvoort  maximaal drie uur parkeren (met parkeerschijf) in de wijken die niet tot de eigen wijk behoren, dit geldt niet voor de fiscale gebieden; winkelgebied en boulevardgebied.
6) De bewoners van de wijken Nieuw-Noord en Bentveld kunnen tegen een beschaafd tarief een parkeerontheffing kopen welke maximaal drie uur geldig is in alle woonwijken m.u.v. de fiscale gebieden.
7) Door de invoering van betaald parkeren in heel Zandvoort zal niet alleen het parkeren in de eigen wijk verbeteren maar zal het zoekend verkeer afnemen en zullen de parkeergelegenheden aan de Boulevard/het parkeerterrein in de Zuid meer opleveren en de nieuwe parkeergarage in het centrum rendabel worden.

Waarom kiest Gemeente Belangen Zandvoort voor deze oplossing?

Wij zijn van mening dat iedereen, altijd en overal moet kunnen parkeren!      

Door het invoeren van bijvoorbeeld belanghebbenden vergunningen, waar dus alleen vergunninghouders mogen parkeren,  zullen er in heel Zandvoort  heel veel vrije parkeerplaatsen zijn die slechts benut mogen worden door vergunninghouders. Op een drukke dag zullen er dus wel parkeerplaatsen zijn maar niemand die er mag staan?!

Wij zijn van mening dat dit zeer toerist onvriendelijk is en dat de parkeeroverlast, op die enkele  mooie dagen per jaar dat Zandvoort overvol  is, iets is waar iedere Zandvoorter al op ingesteld is.

Want hoe je ook bekijkt, wij wonen in het mooiste dorp aan zee waar toerisme de belangrijkste bron van inkomsten is!

gbz@gbz.nu
Terug naar de inhoud