Gratis draadloos internet - GBZ Acrhief

Gemeente Belangen Zandvoort

Archief

Ga naar de inhoud

Gratis draadloos internet

College > Vragen
Gratis draadloos internet onontkoombaar in Zandvoort?Vragen van de fractie van Gemeente Belangen Zandvoort aan het College van B&W in Zandvoort:

Geacht College,

De Fractie van GBZ vraagt middels een reactie van het College opheldering van de volgende zaak:

In de besluitenlijst van het College van week 51, 2012, bij punt 12, staat het volgende:

In te stemmen met de aanleg van een draadloos internetnetwerk (Wi-Fi) ten behoeve van het aanbieden van gratis draadloos internet in het centrumgebied van Zandvoort en dit stuk ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad. Voorts te besluiten een deel van de kosten ad. € 15.000,00 te dekken uit het budget (middelen voor 2013) van het Deltaplan Verblijfstoerisme.

In het Haarlems Dagblad van 22 januari mochten wij lezen dat het centrum van Zandvoort straks gratis WiFi krijgt, dat dit een proef is, het internetbereik eerst klein wordt gehouden om te testen, dat de gemeente Zandvoort een slag om de arm neemt en of het technisch mogelijk is om het netwerk voor eind maart aan te leggen. Ook geeft het bericht aan dat het een aaneengesloten gebied wordt en dat her en der WiFi accesspoints te hebben, onhandig is en dat de gemeente Zandvoort het voor iedereen gemakkelijk wil maken. Voorts wordt aangegeven dat als de proef een succes is, de gemeente Zandvoort het liefst het hele centrum en strand van gratis internet wil voorzien. Ook is de vraag nu al gerezen hoe het zit met het geld en hoe het netwerk later uitgebreid kan worden, aldus de woordvoerder van de gemeente Zandvoort. De kosten bedragen, nu al, 20.000 euro waarvan de gemeente Zandvoort 15.000 euro gaat betalen en de Kamer van Koophandel levert een bijdrage van ongeveer 4000 euro.

1. Het is verbazingwekkend dat de gemeenteraad, het hoogste orgaan in de gemeente Zandvoort, vertrouwelijk moet omgaan met het plan van aanpak en het vervolgens in de krant kan lezen bij monde van de gemeentelijke woordvoerder. Klopt het dat de status ‘vertrouwelijk’ nu niet meer van toepassing is op het plan van aanpak en zo nee, waarom geeft de gemeentelijke woordvoerder een inhoudelijk interview over een vertrouwelijk stuk waarover de gemeenteraad geacht wordt er vertrouwelijk mee om te gaan? Ook is de fractie van GBZ benieuwd waarom dit plan van aanpak de status ‘vertrouwelijk’ heeft.

2. Gezien de uiterst kritieke financiële toestand van de gemeente Zandvoort, is vorige jaar door de wethouder Financiën toegezegd dat er geen ontkoombare uitgaven meer gedaan zouden worden. Gratis internet voor toeristen, aangeboden door de gemeente Zandvoort, lijkt ons nu juist zo’n ontkoombare uitgave. Graag vernemen wij van het College wat er wordt verstaan onder ontkoombare uitgaven, om misverstanden, nu en in de toekomst, uit te sluiten.

3. Bij hoeveel en welke marktpartijen heeft het College de vraag uitgezet over het aanbieden van gratis internet?

4. Hoeveel aanbiedingen zijn er ontvangen (met verwijzing naar vraag 3)?

5. Op grond van welke overwegingen is de definitieve partij geselecteerd?

6. Kunt u -mede met behulp van onderliggende stukken, aangeven hoe de totale kosten zijn opgebouwd?

7. Zijn de kosten, bedoeld in vraag 6, eenmalig of niet? Zo nee, heeft u hiervoor al een meerjarenraming beschikbaar?

8. Indien de gemeente Zandvoort niet her en der WiFi accespoints wil hebben, zal er straks één grote antenne geplaatst moeten worden in het centrum van Zandvoort, vergelijkbaar met de antenne op het dak van het politiebureau. Dit om ook het laagliggende strand te bereiken want volgens uw woordvoerder wil de gemeente Zandvoort niet her en der punten hebben met WiFi, omdat dat onhandig is. Heeft het College hiervoor al een locatie in gedachten? Zo ja, zijn de omwonenden hierover reeds geïnformeerd, aangezien het over 8 weken reeds operationeel moet zijn. En, is er reeds een omgevingsvergunning aangevraagd danwel verstrekt? Ook ten aanzien van de antenne voor de uit te voeren proef, zal deze behoorlijk hoog en krachtig moeten zijn; is voor deze kleinere antenne reeds een omgevingsvergunning aangevraagd? Graag een toelichting.

9. Zijn er reeds bezwaren van omwonenden binnengekomen tegen de mogelijke plaatsing van een grote zendmast -en ontvangstmast voor WiFi, midden in het centrum van Zandvoort?

10. Zijn er al uitkomsten van onderzoeken aangaande de permanente aanwezigheid van de straling van
een dergelijk WiFi-mast met een grote capaciteit?

Fractie GBZ


gbz@gbz.nu
Terug naar de inhoud