Handhavingsnota - GBZ Acrhief

Gemeente Belangen Zandvoort

Archief

Ga naar de inhoud

Handhavingsnota

Gemeente > Beleidsstukken
De wet is veranderd, bij actualisatie van bestemmingsplannen is de wettelijke grondslag om parkeereisen en normen af te dwingen via de bouwverordening vervallen. Parkeereisen zijn namelijk een stedenbouwkundig voorschrift wat per 1 januari 2018 niet meer in de bouwverordening mag staan, en voor die tijd in actualisaties niet meer gehanteerd mag worden. Alleen in bestemmingsplannen mogen die eisen nog gehanteerd worden, uit de aard van een bestemmingsplan is dat 10 jaar onwrikbaar, vandaar dat alle gemeenten bij het verlenen van een omgevingsvergunning verwijzen naar de “parkeernormen nota”, die kan tussentijds naar behoefte gewijzigd worden. Door het ontbreken van duidelijke afwijkingsbeleidsregels kan de parkeernormen nota, beleid op andere gebieden van de gemeente frustreren.


Het gaat hier om de nota verblijfsaccommodatie waarin noden en wensen van de Gemeente/burgers/ondernemers worden verwoord en prioriteit gegeven wordt aan het faciliteren, innoveren en kwaliteitsverhoging van verblijfsaccommodaties. .
“ 30 % van de werkgelegenheid zit in de toeristische sector van de 175 miljoen euro aan omzet vindt 70 miljoen zijn oorsprong in het verblijfstoerisme in Zandvoort.”
“kwaliteit sluit onvoldoende aan bij de huidige vraag en vernieuwing is noodzakelijk”
“uitbreiding en kwaliteitsverhoging van kleine bestaande hotels”
“prioriteit aan projecten die bijdragen aan de kwaliteit van het totaalprodukt”
“kleinschalige particuliere verhuursector is een kansrijk produkt”
Wat zegt de Gemeente toe om hier invulling aan te geven?

De gemeente zal waar mogelijk afwijken van het bestemmingplan, (bij meer dan 4 bedden).
Duidelijke afwijkingsbeleid en regels ontbreken: Nu kan de Gemeente niet veel meer doen dan creatief met burgers en ondernemers meedenken binnen het wettelijk kader dat wordt gesteld, stelt de nota verblijfsaccommodatie. De kwaliteitsslag voor het kleinschalig aanbod verdient dat de gemeentelijke organisatie en haar beleid op ingesteld moet zijn stelt de Nota Verblijfsaccommodatie.
Bovenstaande voornemens zijn boterzacht en zijn afhankelijk van de waan van de dag . Een beleidsregel zal daarom ingevoegd moeten worden.

Waarom een beleidsregel?
Het recht verwacht dat het bestuursorgaan met beleid gebruikt maakt van haar discretionaire bevoegdheid ( hier vrijstellings/afwijkingsbevoegdheid) dan kan de omgevingsvergunning met redenen omkleed verleend worden. De beleidsregel neemt mogelijke willekeur weg, verhoogt de rechtszekerheid en verkleint de kans op ambtelijke beoordelings missers. Het komt ongeloofwaardig over als twee vergelijkbare gevallen niet op vergelijkbare wijze met de .parkeerregeling wordt omgegaan .

De voorgestelde beleidsregel:
1) Voorzover op andere wijze in de parkeerruimte wordt voorzien, (dat was al zo) kan de omgevingsvergunning verleend worden.
2) Indien het voldoen aan de parkeereis bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit m.b.t. de nota verblijfsaccommodatie.
3) Het wijzigen van de gebruiksfunctie van panden die voor andere doeleinden en gebruik waren ingericht naar woondoeleinden.
4) Verbouwingen en functiewijzigingen van bestaande panden die complementair zijn aan gewenst beleid zoals beschreven in de nota verblijfsaccommodatie.
5) Een afwijking/vrijstelling te verlenen tot een parkeerbehoefte van maximaal 5 parkeerplaatsen.
De inhoud van punt 2: Het afwijken van de parkeereis bij ondergeschikte bouwplannen en functiewijzigingen in het toeristisch brongebied ( boulevards en centrum), waarbij kleine functiewijzigingen en verbouwingen worden vrijgesteld van de parkeereis, omdat dan veel beleidsmatig gewenste ontwikkelingen geen doorgang zouden kunnen vinden. Het gaat dan om een belang dat van een hogere orde wordt geacht. De wettelijke grondslag voor deze mogelijkheid vindt men in een uitspraak van de raad van state d.d. 28 september 2008.

De prioritering in de handhavingsnota:
Gebruik in strijd met het bestemmingsplan is te algemeen, strijdig gebruik is er in meerdere gradaties, het zou zinnig zijn om onderscheid te maken tussen bedrijfsmatig paling roken in je achtertuin, en het commercieel verhuren van een erfbebouwing aan toeristen.
Illegale verhuur aan toeristen. het zou zinnig zijn deze bepaling te schrappen gezien de rechtsongelijkheid tussen de airbnb leden en de illegale toeristenverhuur zoals nu vaak gebruikelijk. Een handhaafbaar beleid moet gemaakt worden, en indien niet geloofwaardig of mogelijk een focus op toeristenbelasting en veiligheid.
Een nadere definiëring van “schade toedoen aan de leefomgeving”is nodig bij bestaande panden en huidig en/of te wijzigen gebruik. Bij een signalering of mogelijk gerechtvaardigde klacht moet de Gemeente IN BEGINSEL handhaven, afgezien van het feit dat wij geen voorstander zijn van “piep-handhaving” omdat dit de cyclus van programmatisch handhaven verstoort, merken wij op dat regelgeving gebruikt wordt om in onmin levende buren te faciliteren in onderliggende persoonlijke oorlogjes. Wij pleiten voor een vooronderzoek en indien sprake is van ondergeschikte overtredingen de betrokkenen door te verwijzen naar de “Rijdende Rechter”. Met als motivering dat er geen enkel planologisch of algemeen belang in het geding is.

Michel Demmers.

December 2015
gbz@gbz.nu
Terug naar de inhoud