Investeringsstop dreigt voor Zandvoort. - GBZ Acrhief

Gemeente Belangen Zandvoort

Archief

Ga naar de inhoud

Investeringsstop dreigt voor Zandvoort.

Gemeente > Beleidsstukken
Investeringsstop dreigt ook voor Zandvoort, Wet HOF komt er aan.


ZANDVOORT – Ook voor de badplaats Zandvoort dreigt er binnenkort een totale investeringsstop. De Wet Houdbare Overheids Financiën (Wet HOF), waarin de Europese afspraken ten aanzien van begrotingsdiscipline en randvoorwaarden zoals begrotingsregels staan, gaat ook gelden voor gemeenten. Dit is bedoeld om financiële stabiliteit van de EU en in het bijzonder de eurozone te waarborgen. Voor gemeenten houdt dit in dat er ook een wettelijke verankering komt van de Europese afspraken in de begroting. Het wetsvoorstel staat gepland in te gaan per 1 januari 2013 en is een aangepaste en geactualiseerde uitgave van het wetsvoorstel Tekortreductie Rijk en medeoverheden.

Voor Zandvoort houdt dit in dat er gezien de huidige tekorten en schulden die er nu al zijn, geen ruimte meer is voor nieuw beleid. Zo komt de vervangende nieuwbouw van de Gertenbachschool in gevaar en is het volgens de nieuwe regels niet toegestaan een derde nieuwe brede School te gaan bouwen voor de Oranje Nassau school. Simpelweg omdat Zandvoort de afgelopen jaren veel meer geld heeft uitgegeven dan er binnenkomt en het er op lijkt dat de financiële hand is overspeeld door het gemeentebestuur. Zandvoort staat aan de vooravond van ernstige bezuinigen en wethouder Toonen zal orde op zaken moeten gaan stellen en met bezuinigingsvoorstellen dienen te komen. Alle geplande uitgaven voor nieuw beleid dienen per direct in de ijskast te worden gezet omdat anders sancties en boetes dreigen. Voor gemeenten met een schuld van 100 tot 150 procent van de omzet betekent dit straks mogelijk een technisch failliet. Voor deze gemeenten zit er niets anders op dan de artikel-12 status aan te vragen en een maximale verhoging van de lokale OZB die daaraan gekoppeld is. Voor de duidelijkheid, in het jaarverslag 2011 van de gemeente Zandvoort is de schuld inmiddels opgelopen tot 126% en de debt-ratio is 85%, opnieuw meer dan begroot en opnieuw gestegen dus. Een gegeven waar GBZ al jarenlang voor waarschuwt dat dit niet zo door kan gaan zonder gevolgen. Inmiddels is ook de bodem zichtbaar van de Zandvoortse schatkist en zijn alle reserves opgebruikt.Investeringen in bijvoorbeeld een schoolgebouw tellen straks in hun geheel mee voor het berekenen van het tekort en er wordt niet meer gekeken naar de jaarlijkse rente- en afschrijvingskosten. Dat is nu precies het probleem want op deze manier kan en mag er niet meer geïnvesteerd worden. Aan de andere kant is er natuurlijk wel wat voor te zeggen dat investeringen niet 50 of 60 jaar doorlopen zoals te zien is in het jaarverslag van de gemeente Zandvoort voor bijvoorbeeld de Christelijke MAVO die allang niet meer bestaat. Op deze manier boekhouden is de pijn opschuiven naar de toekomst. Als alles zo in de begroting wordt gezet dan vormen al die kleine postjes van een paar duizend euro straks een grote post waar we nog vele jaren aan moeten afbetalen. Dat is misschien handig en lekker makkelijk voor de zittende wethouder maar over pakweg 15 of 20 jaar plukt de dan zittende Gemeenteraad daar de zure vruchten van.De inmiddels allang gesloopte Christelijke MAVO “Jaap Kiewiet” staat nog ieder jaar op de begroting

De meting van de tekorten is het verschil tussen uitgaven en inkomsten binnen een jaar. Mutaties op de vermogensbalans tellen dan niet meer mee. Gemeenten die spaarzaam reserves hebben opgebouwd, hebben hier dan niets meer aan.

“De kapitaaluitgaven voor nieuwe investeringen tellen als uitgaven”, zegt Hoogleraar Economie van de publieke sector Flip de Kam. “Wanneer de kapitaalontvangsten pas in latere jaren komen, mogen die pas in die latere jaren bij de lopende ontvangsten worden geteld om het begrotingssaldo te bepalen.”

“Voor wat betreft de registratie van de uitgaven voor investeringen, de boeking van de latere kapitaallasten – rente en afschrijvingen – en de opbrengsten uit de verkoop van gronden, is de interpretatie van professor de Kam juist”, stelt Rob Hageman van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

“In het algemeen geldt dat een uitgave of opbrengst wordt geboekt op het moment dat de achterliggende transactie plaatsvindt”, vervolgt Hageman. “Dus op het moment dat bv een weg wordt aangelegd, moet de waarde ervan als investering worden geboekt. De rentelasten en afschrijvingen worden vervolgens in de daaropvolgende jaren geboekt.”

Sancties
Dan het sanctioneren door de Europese Unie. Als het begrotingstekort te groot wordt en Brussel kiest ervoor om Nederland te sanctioneren dan kan het Rijk dit aan lagere overheden doorberekenen. Verder verwachten kenners dat overheden tot het einde van een boekjaar zullen wachten om te zien of ze dan nog mogen investeren. Dan weet je immers of andere gemeenten, provincies en waterschappen met jou onder de Europese norm zijn gebleven dat jaar.

De Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher liet onlangs nog het volgende weten aan het NRC Handelsblad. “ Dit vormt een enorme bedreiging voor de grote steden want grote investeringen kunnen dan niet meer worden gedaan. De nieuwe wijk IJburg en het Oostelijk Havengebied hadden er bijvoorbeeld nooit kunnen komen. Dit werkt destructief.”

Het ziet er ernstig naar uit dat wethouder Toonen aan de bak moet voordat er straks sancties worden opgelegd. Het kan toch niet zo zijn dat de gemeente Zandvoort van niks weet en daarom is het des te vreemder dat in geen enkel beleidsstuk deze nieuwe Wet HOF wordt genoemd. Alle nota’s en documenten zijn opgesteld zonder rekening te houden met de nieuwe wet die over zo’n 6 maanden in gaat. Regeren is vooruitzien en het lijkt er op dat een vooruitziende blik bij het College van Zandvoort ontbreekt.

Fractie Gemeente Belangen Zandvoort
gbz@gbz.nu
Terug naar de inhoud