Mening GBZ over de Nota Grondbeleid 2010 - GBZ Acrhief

Gemeente Belangen Zandvoort

Archief

Ga naar de inhoud

Mening GBZ over de Nota Grondbeleid 2010

Gemeente > Beleidsstukken
Mening GBZ over de Nota Grondbeleid 2010
Betreft “Nota Grondbeleid 2010″.

De nota is een kadernota. Dat wil zeggen, dat algemene mogelijkheden en afwegingengeschetst worden. De nota is ondersteunend en geeft geen richting aan. Hiermee kan de nota geen “beleidsnota” genoemd worden. GBZ zet in om de kadernota tegelijkertijd te voorzien van richtinggevendbeleid. Het feit dat bouwen en wonen in Nederland op slot zit en al helemaal in de her testructureren gebieden en gebiedsontwikkeling. Dit noopt tot actief grondbeleid met een vaste koers. Het doel is om mogelijkheden en kansen sneller te realiseren en te bevorderen. Grondbeleid is bij ruimtelijke projecten een belangrijke succesfactor. Door als gemeente zelf grond in handen te hebben, of door afspraken te maken met(toekomstige) grondeigenaren kan de gemeente de mogelijkheden voor kostenverhaal en verevening optimaal benutten.

Grondbeleid wordt gevoerd om publieke doelen te realiseren. De strategie moetkrachtig genoeg zijn om die doelen te bereiken. Zonder actieve strategie is het problematisch deze doelen teverwezenlijken. GBZ staat voor een actief grondbeleid in alle voorkomende situaties en een zoveel mogelijk modern erfpachtbeleid, wat eenduidig, transparant en toekomstbestendig is. Het eigendom van de gemeente waarborgt zeggenschap en regie, de stichtingskosten zijn belangrijk lager, en in de sfeer van BTW en overdrachtsbelasting zijn voordelen te behalen die doorgerekend kunnen worden aan de consument/koper. Bovendien is de erfpacht inkomstenbelasting aftrekbaar voor de bewoner. De kasstroom van de erfpachters richting gemeente zorgt voor een langjarige garantie ten behoeve van inrichting, onderhoud, uitstraling, en kustbestendigheid. Het Zandvoorts grondbeleid als richtinggevend besluitenkader en inpasbaar in de kadernota dient de grondslagen te hebben zoals verwoord in het bijgaande essay. Zonder richtinggevend beleid analoog aan de geest van dit essay kan GBZ niet akkoord gaan met het vaststellen van voorliggende nota.

GBZ februarie2010

Hieronder kunt u het document als PDF inzien, inclusief het artikel waarnaar wordt verwezen en u kunt het downloaden:


gbz@gbz.nu
Terug naar de inhoud