Reactie GBZ - GBZ Acrhief

Gemeente Belangen Zandvoort

Archief

Ga naar de inhoud

Reactie GBZ

M-Boulevard
Reactie GBZ op verweer gemachtigde namens de Gemeenteraad mbt Bestemmingsplan Middenboulevard bij Raad van State
VERWEER GEMACHTIGDE NAMENS DE GEMEENTERAAD VAN ZANDVOORT 
MET BETREKKING TOT DE PROCEDURE RAAD VAN STATE BEZWAARMAKERS BESTEMMINGSPLAN MIDDENBOULEVARD

Op 9 november 2010 heeft GBZ een motie ingediend die versnelling beoogt in het proces herstructurering Middenboulevard met gebruikmaking van de Crisis en Herstelwet. Deze motie is door GBZ weer ingetrokken na de beraadslagingen omdat de meerderheid van de raad a) vreest voor inperking van de bevoegdheden, en b) de mogelijkheden tot inspraak en participatie mogelijk zou beperken. De mening van de VVD was dat de motie overbodig was omdat de raad in de vorige bestuursperiode een motie van dezelfde strekking reeds had afgewezen. Het betrof hier echter een motie tot “aanwijzing als moderniseringsgebied’ en had als zodanig niets van doen met deze motie van 9 november 2010. Na toezegging van de wethouder dat de mogelijkheid onderzocht ging worden zoals afgesproken in het raadsprogramma (zie blz.34 van dit document), is de motie door GBZ van tafel gehaald.

De conclusie van het intern onderzoek heeft het college ons op 7 januari 2011 doen toekomen, de juridische analyse concludeert dat het niet opportuun is om een aanvraag zoals bedoeld in de motie in te dienen bij de regering, mede omdat het “traject middenboulevard zich in een vergevorderd stadium bevindt”. Verder wordt betoogd dat aanmelding niet nodig is om van de instrumenten van de Crisis en Herstelwet gebruik te maken, want dat kan via een “projectuitvoeringsbesluit”. De fractie van GBZ heeft berust in dit standpunt en verder geen commentaar gehad op de conclusies van de analyse gesteld in het Memo.

Hoewel de meerderheid van de raad om de in de eerste alinea van deze brief genoemde redenen (a + b) geen voorstander was van het gebruiken van het instrument (Crisis en Herstelwet) noch “aanmelding”, noch bij “projectuitvoeringsbesluit”, heeft de gemachtigde toch namens de raad ter zitting bij de raad van state, d.d. 5 september 2011, een aantal argumenten, die de lage kwaliteit of onvolledigheid van de benodigde onderzoeken bij het bestemmingsplan aantonen – volgens de advocaten van de bezwaarmakers – , weggerelativeerd met behulp van verwijzing naar de Crisis en Herstelwet.

Nu het project niet aangemeld is, noch een projectuitvoeringsbesluit is genomen en de raad niet genegen is om van het wettelijk instrument gebruik te maken, lijkt het verweer van de gemachtigde van de raad, in strijd met de motivering van de raad om de motie van 9 november niet te steunen. Wij als GBZ willen niet aangesproken worden als onderdeel van een raad, die op verschillende locaties tegenovergestelde standpunten bepleiten. GBZ neemt aan dat de ingediende “motie van vertrouwen” nog in het geheugen zit ”

Met vriendelijke groet,

Fractie van GBZ .
gbz@gbz.nu
Terug naar de inhoud