Verzoek GBZ voor een Beleidsagenda 2011-2015 - GBZ Acrhief

Gemeente Belangen Zandvoort

Archief

Ga naar de inhoud

Verzoek GBZ voor een Beleidsagenda 2011-2015

Gemeente > Beleidsstukken
Verzoek GBZ voor een Beleidsagenda 2011-2015
Aan College van Gemeente Zandvoort

Aan de Griffie van de Gemeenteraad.

Aan Gemeenteraads- en commissieleden.


Zandvoort 11 mei 2011

DE BELEIDSAGENDA 2011-2015

Gemeente Belangen Zandvoort acht het van zeer groot belang dat de volgende onderwerpen, die wij essentieel achten voor de ontwikkeling van Zandvoort aan de orde komen in het derde/vierde kwartaal van 2011. Verder leggen wij de nadruk op de noodzaak van tussentijdse rapportages op hoofdlijnen bij lopende projecten, en indien de situatie dit vereist, begeleid door verander/verbetervoorstellen.

EVALUATIE

 1. Erfpachtsituatie Middenboulevard, onderhandelingen lopen al sinds februari 2009.
 2. Realisatie eerste fase LDC, wat ging er goed, wat ging er niet goed, welke lessen zijn er geleerd.
 3. Geïnvesteerde gelden MB (o.a aankoop), resultaten/effecten rapport Fakton Beeld kwaliteitsteam.
 4. Inventarisaties juridische procesrisico’s MB plangebied.
 5. Resultaten en effecten handhaving op het strand, o.a. bestemmingsplan en overlast.
 6. Resultaten parkeer garage LDC, en naar aanleiding hiervan de te volgen beleidslijn, en acties.
 7. De plannenmakerij en uiteindelijk ontwikkeling parkeerterrein zuid.
 8. Parkeerbeleid in zijn algemene vorm, tussentijds en na realisatie.
 9. De resultaten en effecten van de campagne “Deltaplan Toerisme” tot dan toe.

ORIENTATIE

 1. Nut en noodzaak toekomstvisie Begraafplaats.
 2. Urgentie om monumentenbeleid niet te continueren wegens gebrek aan personeelscapaciteit.
 3. Het afstaan van bevoegdheden m.b.t. het plangebied middenboulevard, o.a. besparingen, voortgang, realisatiekans m.b.t. het vastgestelde beleid in “parel aan zee”.
 4. Nieuw noord, verkoop van gronden aan huisbank vergezeld van samenwerkingsovereenkomst met OPP, koop van bezittingen van de Key in dat gebied.
 5. De gevolgen voor de gemeente Zandvoort m.b.t. het “nationaal bestuursakkoord” , en in het verlengde daarvan een houtskoolschets van samenwerking met andere gemeenten.
 6. Demografische toekomst van Zandvoort in samenhang met de investeringsbehoefte in scholen, de financiële ruimte, en leegstand van leslokalen.
 7. Mogelijke bestemming en gewenst gebruik van het perceel waar het casino op staat, indien het casino vertrekt op termijn, nu het voorkeursrecht vervallen verklaard is

Fractie Gemeente Belangen Zandvoort

gbz@gbz.nu
Terug naar de inhoud