Voortgang Middenboulevard 13 JULI 2011 - GBZ Acrhief

Gemeente Belangen Zandvoort

Archief

Ga naar de inhoud

Voortgang Middenboulevard 13 JULI 2011

M-Boulevard
Memo Amendementen voortgang Middenboulevard 13 JULI 2011.

“M.b.t. een ordentelijke vergaderstructuur, leek het de voorzitter van de gemeenteraad niet verstandig om ruimte te geven aangaande nut en noodzaak te bepleiten van het amendement van GBZ Middenboulevard op 13 juli jongstleden. Hij adviseerde een memo te sturen naar college/raad, bij deze zenden wij u dit memo toe”

Vriendelijke Groet,
Namens de Fractie van GBZ
M.B.J. Demmers.Zandvoort, 22 september 2011.

MEMO AMENDEMENTEN VOORTGANG MIDDENBOULEVARD 13 JULI 2011.

In de Gemeenteraadsvergadering d.d. 13 juli waren twee amendementen aan de orde:
1) van OPZ: Op een laag pitje zetten van uitgaven planvorming, wachten op uitspraak Raad van State, vervolgens herbezinnen.
2) van GBZ : Op een laag pitje zetten uitgaven planvorming, anticiperen op mogelijke negatieve uitspraak Raad van State, en risico’s.

Terughalen van het plankader Ruimtelijk Functioneel Plan.
Amendement 1) is aangenomen, amendement 2) is afgewezen. RFP is een kader dat redelijk makkelijk in bestemmingsplan is om te zetten, wat ook gebleken is in het verleden. Het kader wat nu voorligt is voorzien van een juridisch randje en daarmee gepromoveerd tot bestemmingsplan zonder inhoudelijke duidelijkheid. Bij het mogelijk in de prullenbak gaan van het “bestemmingsplan” is er geen kader meer. Met name als het gaat om de exploitatieplan-verplichting, de financierbaarheid en de verevening van het kostenverhaal tussen de plandelen.

Eén van de eisen is en was “stedebouwkundige samenhang” in het hele gebied, dat betekent “samenvoegen en verevenen van grondexploitaties”, daar is een kader voor nodig, bij het ontbreken daarvan zouden we mogelijk geheel overnieuw moeten beginnen. De eisen die aan het kader gesteld worden zijn:
1) Plandelen moeten een causaal verbonden geheel zijn.
2) Vanuit dezelfde gemeentelijke stedenbouwkundige visie
3) Hetzelfde bestemmingsplan
4) Hetzelfde aaneengesloten gebied.
5) Dezelfde financiering en looptijd.
6) Stelselmatige en consistente gedragslijn.

Nu er een herbezinningsmoment is ingetreden in 2007, wat tot op de dag van vandaag voortduurt, is het belangrijk dat we op het oorspronkelijke kader kunnen teruggrijpen, om de “stelselmatige en bestendige” gedragslijn te kunnen beargumenteren. Hiermee scheppen we als bestuur een voorwaarde om aan de punten 1 t/m 5 te voldoen. Hiermee dragen we als bestuur bij om de financierbaarheid van de herstructurering te vergroten. Indien wij kiezen voor de exploitatieplan benadering per complex is juiste invulling van de Structuurvisie Parel aan Zee, uiterst dubieus c.q. onbeheersbaar, en onvoorspelbaar.

In de visie van GBZ is het ruimtelijk functioneel plan dus geen “geschiedenis” evenmin een “oude koe die uit de sloot gehaald wordt”

Noot: Wij verwachten geen financiële bijdrages van de provincie bij het ontbreken van een kader voor het gehele plan of grote delen daarvan.

Namens de fractie van GBZ,

M.B.J. Demmers
gbz@gbz.nu
Terug naar de inhoud