Vragen over de Kiss & Ride strook bij LDC - GBZ Acrhief

Gemeente Belangen Zandvoort

Archief

Ga naar de inhoud

Vragen over de Kiss & Ride strook bij LDC

LDC

Vragen over de Kiss & Ride strook bij LDC

Zandvoort, 20 september 2011.

Geacht College,

De Fractie van GBZ vraagt middels een reactie van het College opheldering van de volgende zaak:

In het raadsprogramma 2010-2014, vastgesteld door de Gemeenteraad op 9 november 2010, staat op pagina 37 onder Programma: Toerisme, Economie en Verkeer Onderdeel: 4.H. Langzaam verkeer, het volgende:

In 2009 is het fietsbeleidsplan vastgesteld. Dit wordt gefaseerd uitgevoerd. Er is een tweejaarlijkse voortgangsrapportage. De huidige Kiss & Ride voorzieningen blijven gehandhaafd, maar investeringen zullen hier niet meer op plaatsvinden.


Vervolgens staat 6 maanden later in het overzicht College Besluiten week nr. 25 van 2011 onder punt 4:

Verkeersbesluit ten behoeve van realisatie van de Kiss and Ride strook op het LDC.

Ontwikkeling en Beheer. Een verkeersbesluit te nemen ten behoeve van de plaatsing van de nodige bebording voor de Kiss and Ride strook bij het kinderdagverblijf op het LDC.
Hierover hebben wij de volgende vragen:

  1. Het Raadsprogramma is er niet voor niets. Daarin maken we als Raad afspraken met het College met betrekking tot het beleid. U houdt zich als College niet aan de afspraken die we gemaakt hebben als Raad met u. Waarom niet?
  2. De Kiss & Ride strook is volstrekt overbodig en onwenselijk. De parkeergarage LDC is open vanaf 8 uur en er hoeft pas betaald te worden vanaf 10:00 uur, waardoor ouders hun kinderen per auto zonder kosten via de LDC-garage zouden kunnen wegbrengen. Wij zijn voor het nakomen van de afspraken in het Raadsprogramma 2010-2014 met het College. Wanneer laat u de overbodig aangelegde Kiss & Ride strook weer verwijderen om het fietsen te bevorderen en de veiligheid van de kinderen die wél op de fiets naar school gaan optimaal te laten zijn?
  3. In het raadsprogramma 2010-2014 hebben we afgesproken geen investeringen meer te doen in nieuwe Kiss & Ride stroken. Het is daarom niet meer dan logisch dat er geen budgettering heeft plaatsgevonden en dat de kosten die gemoeid zijn met de aanleg, niet begroot zijn. Uit welk budget is de aanleg van de Kiss & Ride strook nu dan bekostigd?
  4. Een Kiss & Ride strook heeft naar onze mening geen enkele wettige status en er zijn onduidelijke richtlijnen voor een Kiss & Ride strook. In theorie kan iedereen met een bewonersvergunning de hele dag op de Kiss & Ride strook staan, zonder dat daar wat aan te doen is. Kunt u aangeven wat de wettelijke status is van een Kiss & Ride-strook en of onze theorie juist is? 

Met vriendelijke groet namens de fractie GBZ

C. Draijer


gbz@gbz.nu
Terug naar de inhoud