Zandvoort klaar voor alcoholtoezicht - GBZ Acrhief

Gemeente Belangen Zandvoort

Archief

Ga naar de inhoud

Zandvoort klaar voor alcoholtoezicht

College > Vragen
Gemeente Zandvoort klaar voor alcoholtoezicht per 1-1-2013? Ja!


ZANDVOORT – Naar aanleiding van het hieronder vermeldde artikel, wil de fractie van Gemeente Belangen Zandvoort weten of Zandvoort straks een vrijstaat wordt voor comazuipers of dat het College een plan van aanpak klaar heeft liggen.Geacht College,

De Fractie van GBZ vraagt middels een reactie van het College opheldering van de volgende zaak:

Op 23 november 2012 is er in het NRC Handelsblad melding gemaakt dat tientallen gemeenten niet goed zouden zijn voorbereid op de komst van de nieuwe Drank- en Horecawet. Er zou te weinig geld en tijd zijn om het toezicht op de alcoholverkoop voor 1 januari 2013 goed te regelen. Deze melding komt niet uit de lucht vallen, dat zeggen organisaties gespecialiseerd in alcoholwetgeving.

Per 1 januari 2013 is de gemeente Zandvoort volledig verantwoordelijk voor het toezicht. Deze taak wordt overgenomen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

1.) Kunt u ons een update geven van de voorbereidingen die tot nu toe zijn genomen in aanloop naar de volledige verantwoordelijkheid voor het toezicht op de alcoholverkoop?
2.) Volgens het artikel uit het NRC Handelsblad heeft o.a. de gemeente Zandvoort in 2007 reeds geld ontvangen uit het gemeentefonds, vooruitlopend op overname van de taken. Hoe groot was dit bedrag?
3.) Hoeveel Buitengewone Opsporings Ambtenaren (BOA’s) gaan vanaf 1 januari 2013 toezien op de alcoholverkoop in disco’s, café’s en sportkantine’s?
4.) Wanneer kunnen wij het plan van aanpak inzien hoe het College denkt deze zaak te gaan aanpakken?

Het bewuste artikel hebben wij te uwer informatie bijgevoegd.
Fractie GBZ

——————————
Onze burgemeester is daadkrachtig en antwoordde meteen binnen een dag. Was een enkele wethouder ook maar zo snel met het beantwoorden van vragen. Het antwoord, waarbij de VET gedrukte tekst de vraag van GBZ is.

MEDEDELING AAN DE RAAD

Aan: De gemeenteraad

In afschrift aan: De buitengewone leden van de gemeenteraad

Van: Burgemeester N. Meijer

Datum: 5 december 2012

Onderwerp: Gewijzigde Drank- en Horecawet

Registratienr.: 2012/12/000318
Geachte raadsleden,

De Fractie van GBZ vraagt middels een reactie van het College opheldering omtrent een op 23 november 2012 door de NRC Handelsblad gedane melding omtrent de nieuwe Drank- en Horecawet.

De gestelde vragen hebben betrekking op bevoegdheden die per 1 januari 2013 niet bij het College, maar bij de burgemeester komen te liggen. De vragen zijn daarom door mij beantwoord.

1. Kunt u ons een update geven van de voorbereiding die tot nu toe zijn genomen in aanloop naar de volledige verantwoordelijkheid voor het toezicht op de alcoholverkoop?

Het college heeft de acties/activiteiten die in dit kader moeten worden uitgevoerd opgenomen in een Voorlopig Plan van aanpak (zie ook vraag 4). Genoemd plan beperkt zich niet alleen tot acties met betrekking tot de overdracht van de toezichthoudende taken naar de burgemeester. De vernieuwde Drank- en Horecawet biedt namelijk handvatten voor het formuleren van lokaal alcoholbeleid. De wetgever verplicht dit deels en laat dit deels (facultatief) over aan de gemeenten zelf. Dit betekent concreet dat de gewijzigde Drank- en Horecawet de gemeenteraad verplicht bij (medebewind)verordening regels te stellen ter voorkoming van oneerlijke mededinging waaraan paracommerciële rechtspersonen zich te houden hebben bij verstrekking van alcoholhoudende drank. De verplichting vloeit voort uit artikel 4 van de gewijzigde Drank- en Horecawet. Deze verordening dient uiterlijk 1 januari 2014 (2013 is een overgangsjaar) inwerking te treden.

Daarnaast kan de gemeenteraad in een verordening het volgende opnemen:

· 25a Beperken of verbieden van de verkoop van alcohol in bepaalde horecainrichtingen (bv. gericht op jeugd), bepaalde delen van de gemeente of bepaalde tijden
· 25b Een toelatingsleeftijd voor bezoekers van horecalokaliteiten of terrassen van ten hoogste 21 jaar, waarbij onderscheid gemaakt kan worden naar soort inrichting, deel van de gemeente en tijdsruimte.
· 25c Verbod op of beperking van verkoop van zwak -alcoholische drank op bepaalde tijden bij detailhandel, met uitzondering van slijterijen, maar ook niet vergunningplichtige horeca en levering dor bierkoeriers e.d.
· 25d Prijsacties verbieden, dit kan zowel voor horeca-inrichtingen (lager dan 60% van de normale prijs voor 24 uur of korter) als voor de detailhandel (lager dan 70% van de normale prijs voor 1 week of korter).
· Een formulier vast stellen met aanvullende vragen voor zover de aanvraag betrekking heeft op paracommerciële rechtspersonen of de aanvraag betrekking heeft op een inrichting waarvoor aanvullend iets gesteld is op grond van de artikelen 25a of 25b.

2. Volgens het artikel uit het NTC Handelsblad heeft o.a. de gemeente Zandvoort in 2007 reeds geld ontvangen uit het gemeentefonds, vooruitlopen op overname van de taken. Hoe groot was dit bedrag?

Structureel zijn al gelden (oplopend tot 150 miljoen euro in 2011) aan het Gemeentefonds toegevoegd ten behoeve van de bekostiging van uitgaven op het gebied van lokale veiligheid. Het is gebruikelijk dat gemeenten de kosten, die voortvloeien uit de wijziging van regelgeving, in het gemeentefonds krijgen vergoed. Het kabinet is echter van mening dat in het accres van het gemeentefonds 2007-2011 voldoende middelen beschikbaar waren om de kosten voor de DHW op te vangen. De VNG ziet geen reële mogelijkheid om die beslissing terug te draaien. In de gemeentecirculaires is nooit bericht over de bestemming van het accres voor DHW, terwijl gemeenten toentertijd informatie ontvingen over de gewenste aanwending van 280 miljoen euro van het accres 2007-20011 voor onderwijs, armoedebeleid en jeugdbeleid

Volgens de minster leidt het wetsvoorstel op het gebied van de vergunning -verlening tot een aanzienlijke vermindering van de bestuurslasten voor gemeenten, deels als gevolg van invoering van de meldingsplicht voor leidinggevenden en deels door de invoering van algemene regels voor paracommerciële inrichtingen op basis van een verordening. Wel erkent de minister dat de overdracht van het toezicht tot aanzienlijk meer kosten voor gemeenten zal leiden. Deze kosten worden volgens de minister echter deels gecompenseerd door de opbrengst op de vergunningverlening en deels door de al eerder verstrekte financiële compensatie in het kader van het beleidsprogramma Samen werken samen leven waarover afspraken in het Bestuursakkoord zijn opgenomen en waarbij gemeenten via het gemeentefonds een extra bijdrage van het Rijk hebben gekregen. Daarom zullen gemeenten verder niet gecompenseerd worden. Dit betekent dat wij doende zijn naar oplossingen te kijken die binnen het financiële kader passen. Lukt dit niet dan komen we op dit aspect bij u terug.

3. Hoeveel Buitengewone Opsporings Ambtenaren (Boa’s) gaan vanaf 1 januari 2013 toezien op de alcoholverkoop in disco’s, cafés en sportkantines?

2013 is een overgangsjaar. In dat overgangsjaar wordt onderzocht hoe de toezichttaken definitief geregeld gaan worden. Daarop vooruitlopend is een aantal van onze medewerkers als toezichthouders benoemd. Daarnaast vindt overleg met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit plaats omtrent een overgangsmaatregel. Tevens hebben wij contact met andere gemeenten over mogelijke samenwerking.

4. Wanneer kunnen wij het plan van aanpak inzien hoe het College denkt deze zaak te gaan aanpakken?

Het Voorlopig Plan van aanpak wordt naar verwachting dinsdag 11 december 2012 in het College besproken. Na vaststelling zal deze ter kennisname aan de gemeenteraad worden gestuurd. Het college legt vervolgens in januari 2013 aan de gemeenteraad een discussiestuk voor waarin keuzes ivm. het voorgaande m.b.t. de verordening worden voorgelegd.
gbz@gbz.nu
Terug naar de inhoud